ویکتوریا (Victoria)

سیستم پارلمانی ویکتوریا چی رقم کار مونه

ای مهم استه که چطور پارلمان ویکتوریا کار مونه و چطور رای بیدین د دوران انتخابات بلدی ازیکه رای از شمو مفید باشه.

د ویکتوریا (Victoria)، شمو به طریق دیموکراسی نماینده ره بلدی هر چارسال باد بلدی پارلمان انتخاب مونین که  از شمو نماینده گی کنه و قانون هارا بررسی کنه و قانون به نماینده گی از شمو جور کنه .

ای نماینده گان معمولا – مگرهمیشه نه – عضو یک گروه سیاسی استه. گروه سیاسی میتنه که دولت ویکتوریا (Victorian Government) باشه اگه اکثریت باشه (حداقل 45) نماینده شی انتخاب شونه. بزرگترین گروه که نتنه دولت تشکیل بیدیه ره د نام حزب مخالف (Opposition) یاد موشه. یک گروه سیاسی بدون اگثریت میتنه که دولت تیشکل بیدیه اگه اونا بیتنه که قد دیگه گروه و نماینده ها معاهده کنه بلدی ازیکه اکثریت ره دیشته باشه.

نماینده های که مربوط به کدم گروه سیاسی نیه ره د نام استقلالی ها یاد مونه. استقلالی ها عضو از گروه سیاسی ریزه استه که انتخاب شدن که قد دولت یا حزب مخالف یکجای نموشن، اوناره بعضی وقتا د نام Crossbench یاد مونن.

نماینده های که موفقانه انتخاب شونن ره د نام  اعضای مجلس قانونگذازی ((Legislative Assembly (MLA))) یا عضو مجلس کنسل قانونگذاری ((Members of the Legislative Council (MLC).) یاد مونه. اونا یا از یک ناحیه خاص یا «حوضه انتخاباتی» د مجلس قانونگذاری نمایندگی نن یا از یکی از 8 ساحه د شورای قانونگذاری.


پارلمان نیوستوتویلز از دو بخش ساخته شده که بنام خانه یاد موشه:

مجلس قانونگذازی ((The Legislative Assembly) (خانه پایین (Lower House))

تشکیل از 88 اعضا. ای جای استه که قانون ها جور موشه، و بودیجه ایالتی تیر موشه. نخست وزیر، رهبر دولت، د بین ازی خانه انتخاب موشه.


کنسل قانونگذاری ((The Legislative Council) (خانه بلنه))

تشکیل از 40 اعضا. ای جای استه که قانون که از طرف مجلس قانون گذاری تیر موشه  بررسی موشه. عضوی مجلس قانون گذاری د تمام ایالت بلدی هشت دوره انتخاب موشه، تانا فقط نصف اعضای کنسل د هر دوره چار سال رو برو موشه.

رای دیدو بلدی نماینده ها د هردو خانه مهم استه بخاطریکه اینا هردوی شی وظیفه عمده ره د بخش تصمیم گیری دولت دیرن. هر دو خانه باید توافق کنن پیش ازیکه قانون جور شونه.

بلدی مالومات غدرت، د ویبسایت پارلمان ویکتوریا بورین.