ویکتوریا Victoria

سیستم پارلمانی ویکتوریا چگونه کار می کند.

بسیار مهم است که بدانیم پارلمان ویکتوریا چطورکار میکند و چگونه در انتخابات رأی دهیم که رأی ما مؤثر باشد.

در ویکتوریا (Victoria) ، شما به روش دموکراتیک نامزدهای انتخاباتی را برای پارلمان انتخاب می کنید تا نماینده شما باشند و هر چهار سال یک بار قوانینی را از طرف شما بررسی و وضع کنند.

نامزدهای انتخابی معمولاِ – اما نه همیشه – اعضای احزاب سیاسی هستند. احزاب سیاسی در صورت انتخاب اکثریت ( حداقل ۴۵) نفراز نامزدهای آنها می توانند دولت ویکتوریا (Victorian Government) را تشکیل دهند. حزبی که نتواند دولت را تشکیل دهد را اپوزیسیون (Opposition) می گویند. یک حزب بدون اکثریت می تواند آنقدر با احزاب و نامزدهای دیگرائتلاف کند تا اکثریت را بدست آورد و تشکیل دولت دهد.

نامزهای انتخاباتی که عضو حزبی نیستند را مستقل می گویند. نامزدهای مستقل و اعضای أحزاب کوچکتر که انتخاب می شوند و به دولت یا اپوزیسیون ملحق نمی شوند را کراس بنچ (Crossbench) می گویند.

نامزدهائی که در انتخابات کامیاب می شوند، اعضای هئیت مقننه (Legislative Assembly) (MLA) یا اعضای شورای مقننه (Members of Legislative Council) (MLC) نامیده می شوند.  آنها یا ناحیه خاصی را نمایندگی می کنند یا « رأی دهندگان» در هئیت مقننه در یکی از ۸ منطقه در شورای قانونگذاری هستند.


پارلمان ویکتوریا ازدو بخش به نام مجلس تشکیل می شود.

(مجلس عوام) هئیت مقننه (The Legislative Assembly (Lower House)

به شمول ۸۸ عضو. این جائی است که قوانین وضع ، و بودجه ایالت تصویب می شود. وزیر ارشد دولت  یا رئیس وزرا در این مجلس انتخاب می شود.


(مجلس خواص) شورای مقننه (The Legislative Council (Upper House))

به شمول ۴۰ عضو. در این جا قوانین مصوب مجلس مقننه بررسی می شود.

رأی دادن در هر دو مجلس بسیار مهم است زیرا هردو در تصمیم گیری دولت نقش مهمی دارند. هر دو مجلس باید قبل از وضع قوانین جدید به توافق برسند.

برای معلومات بیشتر،  وبسایت پارلمان ویکتوریا Victorian Parliament website. را ملاحظه کنید..