ویکتوریا (Victoria)

چی وقت و دکجا د ویکتوریا رای بیدی

مه رای دیده میتنوم؟

اگه شرایط زیر ره دیرید می تنید د انتخابات ایالتی ویکتوریا رای بیدید:

 • 18 ساله یا بالتر باشین
 • تابعیت (سیتیزن) استرالیا ره دیرین
 • باشنده ویکتوریا استین
 • بلدی رای دهی پیش از سات 8 بیگاه د تاریخ 8 ماه نوامبر 2022 ثبت نام کنین.

اگه شمو تا تاریخ آخری ره ثبت نام نکیده باشین، هنوزم شمو د روز انتخابات میتنین که رای بیدین. د یک مرکز رای دهی بورین که ثبت نام کنین و د امو دقه رای بیدین. د یاد شیم باشه که شمو قد خود خو اسناد شناسایی بیرین، مثلا لیسانس موتروانی، یک اجازه نامه راننده گی (learner permit)، پاسپورت استرالیایی، یا کدم بیل فعلی برق خط کنسل که نام و آدرس از شمو ره نیشو بیدیه بیرین. یکی از کارمندای مرکز رای گیری کمسیون انتخابات ویکتوریا (Victorian Electoral Commission (VEC) ) ره خبر کید که شیمو ثبت نام نیستید، و اونا می تینه شیموره کمک کنه.

آیا مه باید رای بیدیم؟

اری، اگه شمو واجد شرایط بولو ره دیرین شمو باید رای بیدین. شمو ممکنه که 92 دالر جریمه شونین اگه شمو رای ندین بدون کدم دلیل قانع کننده بلدی ازیکه چرا شمو رای ندیدین.

چی وقت رای بیدی

اکثریت مردم د ویکتوریا د روز انتخابات رای میدین. د سال 2022، روز انتخابات  د روز شنبه 26 ماه نوامبر برگذارموشه. رای دیدو از 8 صبح تا 6 بیگاه ره د امی روز واز استه.

اگه نمی تنید د روز انتخابات رای بیدید، می تنید گاه تر  بطور حضوری یا از طریق پست (یک رای پستی) از بین گزینایی که د قسمت زیر ذکر شده رای بیدید.

د کجا رای بیدی

شمو میتنین که رای بیدین:

 • د روز انتخابات -  د یک مرکز رای دهی د نزدیک خانه شیم. معمولا ای یک جای مردمی استه، مثلا مکتب، کلیسا، یا کدم صالون. بلدی ازیکه بوفامین که کدم جایای رای دهی د دسترس استه شمو باید د ویبسایت https://maps.vec.vic.gov.au/elections بورین یا د شماره 32 18 13 زنگ بزنین تا د باره گزینه های که بلدی شیم د دسترس استه ره بوفامین.
 • پیش از روز رای دهی – دیک مرکز که پیش از روز رای دهی یا  از رای دهی از طریق پوست. شمو میتنین که د مراکز رای دهی پیش از وقت رای بیدین بین روز دوشنبه 14 ماه نوامبر تا روز جمعه 25 ماه نوامبر. شمو نیاز د کدم دلیل ندیرین که پیش از وقت رای بیدین.  بلده ازیکه بوفامید چی گزینایی قابل دسترس استه به https://maps.vec.vic.gov.au/elections مراجعه کید یا به شماره 32 18 13 زنگ دید.
 • از طریق تیلفون رای بیدین – اگه شمو کور استی، چیم شیم کمزوره یا کدم معیوبیت جسمی دیرین، یا از سیلات متاثیر شدین میتنین که از کمک رای دهی تیلفونی د روز یا پیشتر از 13 اوکتوبر 2022 استفاده کنین.
 • رای دیدو از طریق موبایل و رای دیدو از زندان -  کمیسون انتخابات ویکتوریا (Victorian Electoral Commission) یک خدمات مخصوص بلدی باضی خانه پرستاری، کمیونتی سنتر، خانه سالمند، و ارگانای که کسای بی خانه ره کمک مونن د سرتاسر ویکتوریا و همچنان د داخل زندان اعیار مونه. بلدی مالومات غدرتر قد جای که استین توره بوگین. زندانیای که کمتر از 5 سال زندانی شدن میتنه که رای بیدیه.

چیز کار موشه د غرفه رای دهی یا مرکز رای دهی پیش از روز رای دهی

بورون غرفه رای دهی یا مرکز رای دهی، شمو شاید نماینده هارا و/یا کسایکه که افتخاری کار مونن که نماینده هارا کمک کنن اوش کنین. اونا شاید بلدی از شیم یک ورق بیدیه که کارد ’چطور رای بیدین‘ استه.

شمو نیاز نیه که پیروی از کارد که چطور رای میدین کنین اگه شمو نمیخوایین. ای شموره کمک مونه که چطور رای بیدین اگه شمو قد پالیسهای نماینده موافقت مونین. مگر، هنوزم شمو میتنین که بلدی نماینده رای بیدین و دیگه نماینده هارا رقمی شماره گذاری کنین که از کارد که چطور رای بیدین شماره گذاری کیده فرق دیشته باشه.

د بین غرفه رای گیری، شیمو یک کارمند کمسیون انتخابات ویکتوریا ره خواد دیدید که پشت میز شیشته و  یک لستی از ناما د پیش شی استه. باید قد ازی کارمند انتخابات حاضری خوره بیدید. اونا نام و آدرس شیم ره پرسان نه، و پرسان نه که اگه شیمو قبلاً خود خوره بلده انتخابات ثبت نام کیده باشید و حوزه انتخاباتی شیم ره تایید مونه. ای کارمند انتخابات شیموره دو ورق رای گیری میدیه و شیموره رهنمایی نه که د کجا رای بیدید.

شمو د بین غرفه کارتنی رای میدین. غرفه ها د بین خو دیوال دیره که هیچکس دیگه نمینگرنه که شمو چطور رای میدین. د بین غرفه پنسیل استه که شمو میتنین استفاده کنین تا رای خو بیدین ولی شمو همچنان میتنین که پنسیل یا قلم از خود خو ره استفاده کنین.

اگه شمو نیاز د کمک دیرین که ورق رای دهی ره پور کنین، شمو میتنین که یک نفر کمکی یا دوست خو قد خو بوبرین. کارمندای انتخابات هم میتنه قد از شمو کمک کنن. ای شخص کمکگار نباید بلدی از شمو بوگیه که بلدی از کی رای بیدین و نباید بدون اجازه شیم بلدی هیچ کس بوگیه که شمو چطور رای ددین.


چیزکار مونین اگه شمو د روز انتخابات د خارج از کشور باشین یا د شار دیگه باشین؟

اگه شمو د دوران روز انتخابات سفر مونین (چی د استرالیا یا خارج)، شمو متنین که یا:

 1. د یک مرکز راهی دهی زودهنگام یا توسط رای گیری پُستی پیش از وقت رای بیدید
 2. مراکز رای دهی بین شهری - شمو میتنین که بطور حضوری ( د بین ساتای کاری) د هر دفتر کمیسون انتخابات بین ایالتی از روز دوشنبه 14 ماه نوامبر تا سات 5 بیگاه 25 ماه نوامبر رای بیدین. کمیسونای بین ایالتی د روز انتخابات – شنبه 26 ماه نوامبر، بلدی رای دیدون حضوری واز نیه.
 3. مراکز تحویل-دهی ورقای راهی دهی پستی د خارج از کشور – تمام رای گیری خارج از کشور د ای انتخابات از طریق پست خواد بود. شمو میتنین که درخواست بیدین تا ورقای رای دهی بلده شیم پست شونه، که شمو اوناره چاپ کیده و پس ریی کنین. ازو باد شیمو میتنین رای خوره د یکی از 27 مراکز تحویل-دهی ورق رای گیری پستی د سرتاسر جهان تحویل دده یا پست کنید تاکه به زودی به ویکتوریا بیرسه.

شمو همچنان بلدی د شماره 13 18 32 بلدی مالومات غدرتر زنگ زنده میتین.