ဘံးထိရံယါ (Victoria)

ကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဆံးယံၥ်လဲၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဖဲဘံးထိရံယါအပူၤ

ယဃုထၢတၢ်ဖးသ့ဧါ.

နဃုထၢတၢ်ဖးဖဲ VIC ကီၢ်စဲၣ်အပူၤသ့၀ဲဖဲနမ့မ့ၢ်-

 • ပှၤ ၁၈ နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်
 • မ့ၢ်အီးစထြ့လယါထံဖိကီၢ်ဖိ
 • ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးဖဲ VIC အပူၤ
 • ဆဲးလီၤဘၣ်မံၤလၢကမၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး  ဖဲတချုး ၂၀.၀၀ နၣ်ရံၢ်ဖဲလါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၈သီ ၂၀၂၂န့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်တဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢနံၤသီလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပၥ်အတီၢ်ပူၤဘၣ်န့ၣ်, နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့ဒံး၀ဲဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအနံၤန့ၣ်လီၤ. လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်လၢကဆဲးလီၤနမံၤဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်လၢနကဟဲစိၥ်ဃုၥ်တၢ်နီၣ်လိသိလ့ၣ်အလဲၤစ့ၤ, အီးစထြ့လယါတၢ်ခီကီၢ်အလံၥ်, မ့တမ့ၢ်လီမ့ၣ်အူစ့အလုၢ်အဘူးအလဲလံၥ်ကဒွဲမ့တမ့ၢ်ကီၣ်ကးကရၢဟံၣ်ဃီအလုၢ်အပှ့ၤလံၥ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအအိၣ်လၢနမံၤဒီးဖျါဃုၥ်နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဘံးထိရံယါတၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် (Victorian Electoral Commission) (VEC) အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢနတဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ယကလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစ့ၢ်ဧါ

မ့ၢ်, ဖဲနမ့ၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ် အီၤလၢထးန့ၣ်နဟ့ၣ်တၢ်ဖးသ့လီၤ. နကမၤန့ၢ်စ့အီၣ်လိးလၢအမ့ၢ် ၉၂ ဒီလၣ်တခါသ့၀ဲဒၣ်ဖဲနမ့ၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ် ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဂ့ၢ်အခၢးဂ့ၤ၀ဲဒၣ်တခါဘၣ်မနုၤအဃိနတဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဆံးယံၥ်လဲၣ်

ပှၤအါဒံအါဂၤဖဲဘံးထိရံယါအပူၤန့ၣ်ကမၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢအနံၤဖဲ ၂၀၂၂ အပူၤ, တၢ်ဃုထၢအနံၤန့ၣ်တၢ်ကမၤအီၤဖဲမုၢ်ဘူၣ် လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၂၆ သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ ၀၈.၀၀-၁၈.၀၀နၣ်ရံၣ်အဘၢၣ်စၢၤဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးသ့လၢနနီၢ်ကစၢ်မ့တမ့ၢ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး(လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး)ဖဲတၢ်ဃုထၢအဂၤတဖၣ်အကျါဒ်တၢ်ပၥ်ဖျါအဖီလၥ်အသိးလီၤ.

ကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲလဲၣ်

နမၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးသ့၀ဲ-

 • ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအနံၤ - ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးဘူးဒီးနဟံၣ်.  တၢ်အံၤအါတက့ၢ်မ့ၢ်ပဒိၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ် ကၠိ, သရိၥ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအိၣ်၀ဲအလီၢ်အဂီၢ်နကဘၣ်လဲၤကွၢ်ဖဲ  https://maps.vec.vic.gov.au/elections မ့တမ့ၢ်ကိး 13 18 32 လၢကဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဃုထၢမနုၤအိၣ်၀ဲအဂီၢ်တက့ၢ်.
 • တချုးဒံးတၢ်ဃုထၢအနံၤ - နဃုထၢတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးသ့၀ဲဖဲမုၢ်ဆၣ် လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီဒီးမုၢ်ဖီဖး လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၂၅ သီအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်မၤဆိတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးန့ၣ်ဘၣ်. လဲၤအိၣ်သကိး https://maps.vec.vic.gov.au/elections မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ် 13 18 32 လၢတၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဃုထၢမနုၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ဃုထၢတၢ်ဖးလၢလီတဲစိအပူၤ - နသူလီတဲစိတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးတၢ်မၤစၢၤသ့၀ဲဖဲနမဲၥ်ချံမ့ၢ်တထံၣ်တၢ်, အိၣ်ဒီးတၢ်မဲၥ်ချံကဒု, အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတၢ်တလၢတပှဲၤ, မ့တမ့ၢ်မ့ၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢထံဒိၣ်နိဒိၣ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးဖဲလါအီၤကထိဘၢၣ် ၁၃ သီ ၂၀၂၂ မ့တမ့ၢ်ဖဲအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢ်လီတဲစိအပူၤဒီးအိၣ်လၢဃိၥ်ပူၤ - ဘံးထိရံယါတၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် (Victorian Electoral Commission) (VEC) ကရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲတၢ်မၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢလီတဲစိအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်သးပှၢ်အလီၢ်လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤ, ပှၤတ၀ၢအလီၢ်ခၢၣ်သး, တၢ်ကွၢ်ထွဲသးပှၢ်အလီၢ်, ဒီးကရၢခၢၣ်စးလၢအဆီၣ်ထွဲ၀ဲပှၤလၢဟံၣ်ဃီတအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကယဲၢ်ဘံးထိရံယါအပူၤ၀း၀းပၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီး ဃိၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤလီၤတံၢ်ဘၣ်ဒီးနလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. ပှၤဃိၥ်ဖိတဖၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ကမၣ်အပူၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံး ၅ နံၣ်တဖၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးကြၢးဘၣ်၀ဲသ့လီၤ.

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်အသးလဲၣ်.

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးအချၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးဒီး/မ့တမ့ၢ်ပှၤမုၥ်သးကလီတဖၣ်မၤစၢၤ၀ဲပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အ၀ဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်ဃီၤနၤလံၥ်က့တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ’ကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အကး’န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးဘၣ်တခီ, နတလိၣ်ဟံးန့ၢ်မ့တမ့ၢ်လူၤပိၥ်ထွဲကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အကးန့ၣ်ဘၣ်. မၤစၢၤနၤသ့လၢကဆၢတဲၥ်၀ဲနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးအတၢ်ဘျၢတဖၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.  ဘၣ်ဆၣ်, နဃုထၢပှၤလၢအဒိးဃုထၢအသးသ့ဒံး၀ဲဒီးပၥ်အဂၤတဖၣ် အပတီၢ်လၢအလီၢ်လီၤဆီဒၣ်၀ဲအါန့ၢ်ဒံးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအကးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးပူၤတဖ့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် VEC ပှၤဒိးဃုထၢအသးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဖဲစီၢ်နီၤခိၣ်ဃုၥ်ဒီးပှၤအမံၤအသၣ်အစရီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်အီၤဃုၥ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကသံကွၢ်နမံၤ, နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး, မ့ၢ်နဃုထၢတ့ၢ်လံတၢ်ဖးလၢတၢ်ဃုထၢအပူၤလံဧါ, ဒီးကမၤလီၤတံၢ်နတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ခံဘ့ၣ်ဒီးကနဲၣ်ဃီၤနၤဆူနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲစးခိဖၢ်အဒၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဒၢးပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကနီၤဖးအဆၢတဖၣ်ဒ်သိးမတၤမးတထံၣ်၀ဲနဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးစၢၢ်ဘိလၢနကသူအီၤလၢကမၤနီၣ်နတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ်နသူနကစၢ်စၢၢ်ဘိမ့တမ့ၢ်ထိၣ်ဒံးဘိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်လိၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤပှဲၤတၢ်ဃုထၢစးခိက့တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, နလဲၤကိးဃုၥ်ပှၤမၤစၢၤနၤမ့တမ့ၢ်တံၤသကိးတဂၤဃုၥ်ဒီးနၤသ့၀ဲလီၤ. တၢ်ဃုထၢအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်မၤစၢၤနၤသ့၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤ.ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဂၤအံၤတဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢနကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢမတၤလဲၣ်ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤလၢလၢနဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်မ့တမ့ၢ်လၢနတၢ်အၢၣ်လီၤထွဲအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.


နမ့ၢ်အိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်အဂၤဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤန့ၣ်နကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤ(ဖဲအီးစထြ့လယါအကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤမ့တမ့ၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ)န့ၣ်, နမၤနဲ-

 1. တၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢဆိတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ  လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး.
 2. ကီၢ်စဲၢ်အဂၤတဖၣ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်-နဃုထၢတၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်သ့၀ဲ (ဖဲရူတ့ထီၣ်တၢ်မၤနၣ်ရံၢ်အကတီၢ်) ဖဲကီၢ်စဲၣ်အဂၤတၢ်ဃုထၢခီၤမံရှၢၣ်အရူသ့စးထီၣ်ဖဲ လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီစးထီၣ် ၁၇.၀၀ နၣ်ရံၢ် ဖဲ မုၢ်ဖီဖး လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၂၅ သီ ကီၢ်စဲၣ်အဂၤခီၤမံရှၢၣ်တဖၣ်တအိးထီၣ်၀ဲလၢတၢ်ကမၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်ဖဲတၢ်ဃုထၢအမုၢ်နံၤမုၢ်ဘူၣ် လါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၂၆ သီန့ၣ်ဘၣ်.or
 3. တၢ်ဆှၢကဒါက့ၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးစးခိက့အလီၢ်တဖၣ်- ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးဖဲတၢ်ဃုထၢတဘျီအံၤတၢ်ကမၤအီၤခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးန့ၣ်လီၤ. နပတံထီၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့လၢတၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤန့ၣ်သ့၀ဲ, ဒီးနစဲးကျံးထုးထီၣ်အီၤ၀ံၤဆှၢကဒါက့ၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤ. ထဲန့ၣ်တစုနလဲၤထၢနုၥ်လီၤမ့တမ့ၢ်ဆှၢနတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးန့ၣ်ဆူ လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလံၥ်ပရၢဒၢအလီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်လၢတၢ်ဆှၢကဒါက့ၤဆူဘံးထိရံယါအအိၣ်ကသ့ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကိးစ့ၢ်ကီး VEC ဖဲ 13 18 32 လၢကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိးန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.