ဘံးထိရံယါ (Victoria)

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးဖဲဘံးကထိရံယါအပူၤ

တၢ်ပတံထီၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတခီ, နပတံထီၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးဖဲ ၂၀၂၂ ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢစးထီၣ်အခဲအံၤတုၤ၁၈.၀၀ နၣ်ရံၢ် မုၢ်ပျဲၤလါနိၤ၀့ဘၢၣ်၂၃ သီသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ ဘံးထိရံယါတၢ်ဃုထၢအခီၤမံရှၢၣ် (Victorian Electoral Commission) (VEC) ကဆှၢဃီၤန့ၢ်တၢ်ဃုထၢအလံၥ်ဒၢတဖျၢၣ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးလၢနကလိၣ်ဘၣ်ဆှၢကဒါက့ၤဆူအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆှၢလံၥ်လၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်အံၤတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤ၀ဲဘၣ်.

နပတံထီၣ်နဲ-

 • လီကျိၤခိၣ်ဖဲ VEC အပှၥ်ယဲၤအပူၤ
 • ခီဖျိမၤပှဲၤလံၥ်ပတံထီၣ်စးခိက့လၢကဃုထၢတၢ်ဖးအဂီၢ်. လံၥ်ပတံထီၣ်အလံၥ်တကွီၢ်န့ၣ်နမၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ-
  • လံၥ်ပရၢတၢးတဖၣ်
  • VEC ၀ဲၤလီၢ်ခၢၣ်သး (Level 11, 530 Collins Street, Melbourne)
  • နကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတၢ်ဃုထၢအရူ
  • နမ့ၢ်အိၣ်လၢဘံးထိရံယါအချၢမ့တမ့ၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဆှၢလ့ၢ်လိၤလံၥ်ပရၢတအိၣ်၀ဲအါဘျီမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆှၢလံၥ်လဲၣ်အကျိၤအကျဲလၢတၢ်သန့ၤအသးလၢအီၤတသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. VEC ဆှၢန့ၢ်နၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးစးခိလံၥ်ဒၢသ့ခီဖျိအံမ့(လ), ဘၣ်ဆၣ်ကလိၣ်ဘၣ်နဆှၢကဒါက့ၤအီၤလံၥ်ပရၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

နကလိၣ်စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တနီၤဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

 • နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံဖဲနဆဲးလီၤနမံၤအခါ
 • နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲနအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့န့ၣ်တၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၣ်နၤအဂီၢ်
 • တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်စံးဆၢ

လၢကဆှၢကဒါက့ၤလံၥ်ပတံထီၣ်အလံၥ်တကွီၢ်အဂီၢ်န-

 • ဆှၢလၢလံၥ်ပရၢတၢးခီဖျိသူ၀ဲလံၥ်ဒၢလၢတၢ်စံးဆၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်လံအဘူးအလဲတဖျၢၣ်လၢတၢ်ဘျးစဲဃုၥ်အီၤဒီးလံၥ်တကွီၢ်
 • စကဲ(န)မ့တမ့ၢ်ဒိတၢ်ဂီၤလၢအဖျါရှဲတဘ့ၣ်၀ံၤအံမ့(လ)အီၤဆူ cpc@vec.vic.gov.au
 • လဲၤထၢနုၥ်လီၤအီၤဆူ VEC အ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဖဲ level 11, 530 Collins Street Melbourne.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢထံကီၢ်အဂၤအခါ,တၢ်လၢနအိၣ်သ့မ့ၢ်အိၣ်-

 1. နမ့ၢ်အိၣ်လၢထံဂုၤကီၤဂၤန့ၣ်, နဆှၢကဒါခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးသ့ဆူ VEC in Melbourne,
 2. မ့တမ့ၢ်လဲၤထၢနုၥ်လီၤအီၤဖဲထံကီၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်အတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလီၢ်လၢတၢ်ဆှၢကဒါက့ၤအီၤကချ့အဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖး

တၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအလံၥ်က့ခံဘ့ၣ်, လံၥ်က့ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢအတဲဘၣ်နၤကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးလံၥ်ဒၢတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်မၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဃုထၢအလံၥ်က့လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နမၢပှၤတဂၤလၢကမၤစၢၤနၤသ့၀ဲ, ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတဂၤအံၤတဘၣ်တဲဘၣ်နၤလၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမတၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်မတၤမးလၢကဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဖးဒ်လဲၣ်လၢတပၣ်ဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးန့ၣ်ဘၣ်.

တုၤနမၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဃုထၢအလံၥ်ခံက့လံတစု, ထၢနုၥ်ဘၣ်အီၤဆူလံၥ်ဒၢအပူၤဒီးစဲတံၢ်အီၤတက့ၢ်.  ဆှၢကဒါက့ၤအီၤဖဲအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်တက့ၢ်. နတလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၢ်ခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်.