ویکتوریا (Victoria)

رای دیدون پوستی د ویکتوریا

درخواست کیدو بلدی رای دیدون پوستی

بلدی ازیکه از طریق پوست رای بیدین، شمو میتنین که بلدی رای دیدون پوستی د انتخابات ایالتی د سال 2022 درخواست بیدین از حال گرفته تا 6 بجه بیگاه روز چار شنبه، 23 ماه نوامبر. کمیسون انتخابات ویکتوریا (Victorian Electoral Commission) بلدی شیم یک بسته ورقای رای دهی ره از طریق پوست ریی مونه که شمو باید اونا ره پس پوست کنین. رای دیدو از طریق پوست مفت استه.

شمو میتنین که درخواست بیدین

 • آنلاین د ویبسایت کمیسون انتخابات ویکتوریا (VEC)
 • از طریق مکمل کیدون یک درخواست ورقی که از طریق پوست رای بیدی. فورم ورقی ره د اینجی د دسترس استه:
  • پوست آفیس
  • دفتر مرکزی VEC (Level 11, 530 Collins Street, Melbourne)
  • دفتر محلی انتخابات شیم
  • اگه شمو خارج از ویکتوریا استین یا د یک جای استین که دسترسی صیه یا هیچ دسترسی د خدمات پوستی ندیرین، VEC میتنه که بلدی شیم ورق رای دهی از طریق ایمیل ریی کنه، ولی شمو باید پس از طریق پوست ریی کنین.

شمو باید باضی از سوالا ره جواب بیدین و مالومات تیلو ره بیدین:

 • آدرس که شمو د اونجی ثبت نام استین
 • آدرس که شمو د اونجی میخوایین که ورقای مالوماتی ره ریی کنین
 • یک سوال و جواب بخاطر امنیت

بلدی ازیکه فورم ورقی ره پس ریی کنین شمو میتنین که:

 • پوست کنین د بین پوش خط که قد امزی ورقا ریی شده
 • اسکن کنین و یک عکس صیه شی بیگرین از طریق ایمیل د cpc@vec.vic.gov.au ریی کنین
 • د دفتر مرکزی VEC (Level 11, 530 Collins Street, Melbourne) بیرسنین

اگه شمو خارج استین، شمو میتنین که:

 1. پس بلدی VEC د میلبورن پوست کنین؛ یا
 2. یا بلدی نزدیکترین جای ورقای رای دهی پوست کنین یا بوبرین  بلدی ازیکه چابوک بیرسه.

رای دیدو از طریق پوستی

بلدی شیم دو ورق مالوماتی ریی موشه، یک ورق مالوماتی که بلدی شیم موگیه که چیز کار کنین و یک پوش خط.

شمو باید ورقای رای دهی ره تشکی پور کنین. شمو میتنین از کدم نفر بخوایین که شموره کمک کنه، مگر ای نفر کمکگار نباید بلدی از شمو بوگیه که بلدی از کی رای بیدین و نباید بدون اجازه شیم بلدی هیچ کس بوگیه که شمو چطور رای ددین.

هروقتی که شمو هردو ورق رای دهی ره پور کدین، د بین یک پوش خط اندز کنین و دان پوش خط ره بسته کنین. ای خط ره هرقدر زود که امکان شی باشه ریی کنین. شمو نیاز د مهر بلدی ازی خط ندیرین.