ویکتوریا (Victoria)

چطور د انتخابات ایالتی ویکتوریا رای بیدین

بلدی ازشمو دو ورق رای دهی دیده موشه:

 • ورق رای دهی ریزه بلدی مجلس قانونگذازی ((The Legislative Assembly) (خانه پایین (Lower House)) استه

 •  ورق رای دهی درازتر بلدی کنسل قانونگذاری ((The Legislative Council) (خانه بلنه)) استه


مجلس قانونگذازی ( Legislative Assembly)

شمو بلدی نماینده های رایی میدین که نماینده گی از ناحیه که شمو د اونجی زنده گی مونین مونه. یکی از 88 د ویکتوریا.

انتخابات از طریق یک سیستم که بنام حساب کیدون ترجیحی استه فیصله موشه. رای دهندا بلدی نماینده ها از بهترین انتخاب خو گرفته (اولین انتخاب) تا آخرین ترجیح خو رای میدیه. بلده انتخاب شدو، یک کاندید باید باد ازیکه تمام دیگه کاندیدا حذف شدن، توسط اکثریت رای دهندا ترجیح دده شده باشه.

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

سیتسم رای دهی ترجیحی به معنی ازی استه که اگه شمو بلدی یک نماینده کمتر مشهور رای بیدین یا بلدی یک گروه سیاسی ریزه به حیث اولین ترجیع رای بیدین، و اونا برنده نشونن، رای از شمو هنوزم بلدی انتخاب کیدون عضوکه شمو انتخاب کیدین حساب موشه. بلدی سیستم رای دهی ترجیحی غدرتر د ای پوستر بوفامین.

بلدی ازیکه صیه رای بیدی د ورق ریزه بلدی خانه پایین، شمو باید بلدی هر صندوق مطابق انتخاب از خود خو شماره گذاری کنین.

 1. شماره 1 ره د بین صندوق روبروی نماینده که بهترین انتخاب از شمو استه نوشته کنین.
 2. اگه شمو میخوایین که رای بیدین، شماره 2 رو بروی نماینده که انتخاب دومی شیم استه نوشته کنین.
 3. شمو میتنین که ادامه بیدین شماره 3، 4، 5 و دیگه ره تا وقتیکه شمو شماره د هر صندوق نوشته کنین.

مجلس قانونگذازی ( Legislative Assembly)

انتخابات مطابق قانون بنام نماینده گی متناسب فیصله موشه. شمو بلدی 5 عضو که د منطقه که شمو زنده گی مونین رای میدین. بلدی ازیکه انتخاب شونه، یک نماینده باید یک مقدار از رای از منطقه بیگره، ای مقدار ره بنام سهمیه یاد مونه.

اگه نماینده یک سهمیه یا غدرتر ره بیگره، اونا انتخاب موشن. اگه اونا سهمیه ره د اولین ترجیع رای دهی به تنهایی گرفته نیتنن، اونا شاید یک سهمیه ره از رای تناسب که از نماینده قد انتخاب کمتر گرفته و خذف شده ره بیگرن. امی پروسه ادامه دیره تا تمام جای خالی پور شونه.

بلدی مالومات غدرتر د باره سیستم نماینده گی متناسب د ای پوستر.

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

شمومیتنین که د بله خط یا پایین خط رای بیدین مگر هردوی شی ره نمیتنین.

اگه شمو انتخاب کدین که د بله خط رای بیدین:

 • شماره 1 ره د بین صندوق د پیش گروپ انتخاب شده خو نوشته کنین.
 • باقی منده ورق رای دهی ره خالی بیلین.
 • هیچ کدم شماره ره د پایین خط نوشته نکین.

اگه شمو د بله خط رای بیدین، ترجیع از شمو از طرف گروه تکیت (ها) رای دهی که راجستر شده توسط گروه که شمو انتخاب کیدین حساب موشه. گروه تکیت رای یک بیانیه استه د باره ازیکه چطور یک گروه بلدی دیگه نماینده ها ترجیع میدیه. یک گروه باید حداقل بلدی یک گروه تکیت راجستر کنه ولی میتنه که تا 3 گروه تکیت راجستر کنه.

اگه شمو انتخاب کدین که د تیلون خط رای بیدین:

 • شماره 1 ره د بین صندوق د پیش نماینده که انتخاب اول شیم استه نوشته کنین.
 • شماره 2 ره د بین صندوق د پیش نماینده که انتخاب دومی شیم استه نوشته کنین
 • امو شماره 3، 4، 5 و دیگه ره نوشته کنین تا وقتیگه شمو حداقل 5 صندوق ره شماره گذاری کیده باشین.
 • هیچ کدم شماره ره د بله خط نوشته نکین.

شمو میتنین که بیشتر از 5 نماینده ره شماره گذاری کنین، ولی بلدی ازیکه رای از شمو حساب شونه، شمو باید حداقل 5 صندوق ره شماره گذاری کنین.

قد رای ددو د زیر خط، شیمو ترجیحای خوره مستقیماً انتخاب مونید.

رای دیدون غیر رسمی

یک ورق رای دهی که صیه پور نشده باشه ره بنام رای دیدون غیر رسمی موگیه.
رای دیدون غیر رسمی نمیتنه که بلدی نتیجه انتخابات حساب شونه.

تمام ورقای رای دهی میتنه که غیر رسمی انتخاب شونه وقتی که کسی:

 • تیک، چلیپا، یا هر کدم علامت دیگه ره د داخل صندوق نوشته مونه
 • صندوقای کافی که گفته شده ره شماره گذاری نمونه
 • یک شماره از یاد شی موره یا تکراری نوشته مونه
 • ورق مالوماتی ره خلی میله.
source: VEC (vec.vic.gov.au)

اشتبا کیدو

کدم مشکل نیه اکه شمو د روی ورق رای دهی خو اشتبا کنین. شمو میتنین که ای ره روی شی خط بیکشین و شماره صیه ره د پالوی شی نوشته کنین.

اگه به تشویش استید که کمسیون انتخابات ویکتوریا نمی تینه چیزی ره که شیمو اصلاح کیدید بوفامه، می تنید ورق رای گیری خوره به کارمند انتخابات پس دده و یک ورق نو بیگرید.

اگه شمو ورق رای دهی خو ره خراب کدین یا پاره کدین، شمو میتنین که ورق راهی دهی خو بلدی کارمندای انتخابات پس بیدین و یک ورق نو بیگرین.

شمو میتنین بلدی پور کیدون ورق رای دهی خو که کمک بخواین.

رای از شمو فقط انتخاب شخصی از شمو استه

ای مهم استه که بوفامین که فقط شمو میتنین تصمیم بیگیرین که بلدی ازکی رای بیدین. دیگه نفرا میتنه که پیشنهاد بیدیه که بلدی ازکی رای بیدین مگر شمو ره مجبور نمیتنه که چطور رای بیدین که اونا میخواین. با اینکه نام از شمو پیش ازیکه رای بیدین چیک موشه، رای دیدون از شمو مخفی و رمزی مومنه وقتی که شمو رای خو ددین.

ای انتخاب از شمو استه که اگه میخوایین بلدی دیگرو بوگین که شمو بلدی ازکی رای دیدین. هیچ کس شمو ره مجبور نمیتنه که بلدی ازوا بوگین، حتی نفرای دولتی. اگه شمو احساس نا امنی یا فشار کدین، ای غیر قانونی نیه که دروغ بوگین که بلدی ازکی رای دیدین و هیچکس نمیتنه که پیدا کنه بخاطریکه رای از شمو مخفی استه.