Victoria (VIC)

Cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tiểu Bang Victoria

Quý vị sẽ được phát hai phiếu bầu:

 • Phiếu bầu nhỏ hơn dành cho Hạ Nghị Viện (Hạ Viện) Legislative Assembly (Lower House)

 • Phiếu bầu lớn hơn dành cho Thượng Nghị Viện (Thượng Viện) Legislative Council (Upper House)


Hạ nghị Viện (Legislative Assembly)

Quý vị sẽ bỏ phiếu cho Thành viên đại diện cho cử tri cho nơi quý vị cư ngụ. Một trong 88 thành viên ở Victoria.

Các cuộc bầu cử được quyết định bằng một phương pháp gọi là kiểm phiếu ưu tiên. Các cử tri xếp hạng các ứng cử viên từ người được ưa thích nhất (lựa chọn đầu tiên) đến ít ưa thích nhất. Để được bầu, một ứng cử viên phải được đa số cử tri ưu tiên hơn sau khi tất cả các ứng cử viên khác bị loại.

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

Hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên có nghĩa là nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên ít phổ biến hơn hoặc một đảng nhỏ hơn làm ưu tiên đầu tiên và họ không thắng cử, phiếu bầu của quý vị vẫn sẽ được tính vào việc bầu thành viên. Hãy tìm thêm thông tin về hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên trên áp phích này.

Hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên có nghĩa là nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên ít phổ biến hơn hoặc một đảng nhỏ hơn làm ưu tiên đầu tiên và họ không thắng cử, phiếu bầu của quý vị vẫn sẽ được tính vào việc bầu thành viên. Hãy tìm thêm thông tin về hệ thống bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên trên áp phích này.

Để bỏ phiếu chính xác trên tờ phiếu nhỏ hơn của Hạ viện, quý vị cần đánh số mọi ô theo thứ tự quý vị chọn.

 1. Viết số 1 vào ô bên cạnh ứng viên là lựa chọn đầu tiên của quý vị.
 2. Nếu quý vị muốn tiếp tục bỏ phiếu, hãy viết số 2 vào ô bên cạnh ứng cử viên là lựa chọn thứ hai của quý vị.
 3. Quý vị có thể tiếp tục viết các số 3, 4, 5, v.v. cho đến khi quý vị có một số trong mỗi hộp.

Thượng Nghị Viện (Legislative Council)

Cuộc bầu cử được quyết định bằng một phương pháp gọi là đại diện tỷ lệ. Quý vị sẽ bỏ phiếu cho 5 thành viên từ khu vực quý vị cư ngụ. Để được đắc cử, một ứng cử viên phải nhận được một tỷ lệ phiếu bầu nhất định trong vùng, tỷ lệ này được gọi là chỉ tiêu.

Nếu một ứng cử viên đã đạt được chỉ tiêu hoặc hơn, họ sẽ đắc cử. Nếu họ không đạt chỉ tiêu này qua các phiếu ưu tiên đầu tiên, họ có thể nhận được chỉ tiêu từ các phiếu ưu tiên của các ứng cử viên có ít phiếu ưu tiên lần đầu mà bị loại. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn ghế nào trống cả.

Tìm thêm thông tin về hệ thống bầu cử theo tỷ lệ phiếu trên áp phích này.

 

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

Quý vị có thể đánh dấu bên trên đường kẻ hoặc bên dưới đường kẻ  nhưng không phải cả hai.

Nếu quý vị chọn đánh dấu trên đường kẻ:

 • Viết số 1 vào ô bên cạnh nhóm ứng cử viên quý vị chọn.
 • Nên để trống phần còn lại của phiếu bầu.
 • Đừng viết bất kỳ số nào bên dưới đường kẻ.

Nếu quý vị bỏ phiếu phía trên đường kẻ, sự lựa chọn của quý vị sẽ được quyết định qua (các) vé bỏ phiếu nhóm được đăng ký mà quý vị chọn. Vé bỏ phiếu nhóm là một tuyên bố về cách mỗi nhóm ưu tiên cho các ứng cử viên khác. Một nhóm phải đăng ký ít nhất 1 vé bình chọn theo nhóm nhưng có thể đăng ký tối đa 3 vé bình chọn theo nhóm.

Nếu quý vị chọn bỏ phiếu bên dưới đường kẻ:

 • Viết số 1 vào ô bên cạnh ứng viên ưu tiên đầu tiên của quý vị.
 • Viết số 2 vào ô bên cạnh ứng viên là lựa chọn thứ hai của quý vị.
 • Tiếp tục viết các số 3, 4, 5 v.v. cho đến khi quý vị viết số vào ít nhất là 5 ô.
 • Không viết bất kỳ số nào phía trên đường kẻ.

Quý vị có thể tiếp tục đánh số hơn 5 ứng cử viên, nhưng để phiếu bầu của quý vị được đếm, quý vị phải đánh số vào ít nhất 5 ô.

Bằng cách bỏ phiếu bên dưới đường kẻ, quý vị quyết định trực tiếp sở thích của mình.

Phiếu bầu bất hợp lệ

Một phiếu bầu không được điền đúng được xem là phiếu bất hợp lệ. Các phiếu bầu bất hợp lệ không thể được tính vào kết quả bầu cử.

Một lá phiếu có thể được xem là bất hợp lệ khi cử tri:

 • đánh dấu, gạch ngang hoặc đánh bất kỳ dấu hiệu nào khác vào các ô
 • không đánh số đủ các ô
 • thiếu hoặc lặp lại số
 • để trống phiếu bầu.
source: VEC (vec.vic.gov.au)

Khi phạm lỗi

Không sao nếu quý vị phạm lỗi trên phiếu bầu của mình. Quý vị có thể gạch bỏ và đặt số chính xác bên cạnh.

Nếu lo lắng rằng Ủy ban Bầu cử Victoria (Victorian Electoral Committee) sẽ không thể hiểu được các điều chỉnh của quý vị, quý vị có thể đưa lại phiếu bầu cho nhân viên bầu cử và yêu cầu một lá phiếu mới.

Nếu làm hỏng hoặc xé phiếu bầu của mình, quý vị có thể trả lại cho nhân viên bầu cử và yêu cầu một lá phiếu mới.

Quý vị cũng có thể yêu cầu giúp đỡ để điền vào phiếu bầu của mình.

Phiếu bầu là sự lựa chọn riêng của quý vị

Điều quan trọng cần biết là chỉ quý vị mới có thể quyết định mình bỏ phiếu cho ai. Những người khác có thể đề xuất nên bỏ phiếu cho ai nhưng họ không thể buộc quý vị bỏ phiếu theo cách họ muốn. Trước khi bỏ phiếu, mặc dù tên của quý vị sẽ được kiểm tra theo danh sách các cử tri đã ghi danh, phiếu bầu của quý vị được giữ ẩn danh và bí mật sau khi bỏ phiếu.

Tùy lựa chọn của quý vị nếu quý vị muốn cho người khác biết mình đã bỏ phiếu bầu cho ai. Không ai có thể ép buộc quý vị tiết lộ cho họ biết, kể cả các quan chức chính phủ. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn hoặc bị áp lực, quý vị không làm gì trái luật khi nói dối về người quý vị đã bầu chọn và sẽ không ai có thể tìm ra vì phiếu bầu của quý vị là bí mật.