ویکتوریا Victoria

چگونه در انتخابات ایالتی ویکتوریا باید رأی داد

دو برگه رأی به شما داده خواهد شد:

 • برگه کوچک رأی برای هئیت مقننه ( مجلس عوام) Legilative Assembly ( Lawer House)

 • برگه کلان تر رأی برای شورای مقننه (‌مجلس خواص) Legislative Council (Upper House)


مجلس مقننه (Legislative Assembly)

شما به عضوی که معرف و نماینده حوزه انتخاباتی محل زندگی شما است رأی خواهید داد . یک نفر از ۸۸ نفر در ویکتوریا.

انتخابات با روش انتخابی شمارش ترجیحی صورت می گیرد. رأی دهندگان نامزهای مورد نظر خود را از بیشترین اولویت ( انتخاب اول) تا کمترین ارجحیت رتبه بندی می کنند برای انتخاب شدن یک نامزد باید پس از حذف همه نامزدهای دیگر، ارجحیت اکثریت رأی دهندگان را داشته باشد.

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

سیستم انتخاب ترجیحی به این معنا است که اگر شما به یک نامزد کمتر محبوب یا حزب کوچکتر به عنوان انتخاب اول خود رأی دهید و آنها برنده نشوند، رأی شما هم چنان برای انتخاب عضو منتخب شما حساب می شود. معلومات بیشتر در مورد سیستم انتخاب ترجیحی در این پوستر preferential voting system on this poster. موجود است.

برای رأی دادن صحیح در برگه کوچکتر رأی مجلس عوام ، باید هر جعبه را به ترتیب انتخاب خود نمبر گذاری کنید.

۱.     در جعبه کنار نامزدی که انتخاب اول شما است نمبر ۱ بگذارید.
۲.     اگر می خواهید به رأی دادن ادامه دهید، در جعبه کنار انتخاب دوم خود نمبر ۲
را بگذارید.
۳.     میتوانید به نمبر گذاری ۳،۴،۵  ادامه دهید تا همه جعبه ها یک عدد داشته باشد.


شورای مقننه (Legislative Council)

انتخابات با روشی به نام نمایندگی نسبی تعیین می شود. شما به ۵ عضو منطقه ای که در آن زندگی می کنید رأی می دهید. برای انتخاب شدن، یک نامزد باید نسبت معینی از آرای منطقه را کسب کند که به این می گویند سهمیه.

اگر نامزی سهمیه یا بیشتر بدست آورد ، او انتخاب می شود. اگر آنها این سهمیه را فقط در مورد آرای ترجیح اول برآورده نکنند، ممکن است سهمیه ای ازآرای ترجیحی توزیع شده از نامزدهائی با آرای اولویت اول کمتر که حذف شده اند، دریافت کنند. این روند ادامه می یابد تا تمام پست های خالی پر شوند.

در باره سیستم انتخاب ترجیحی در این پوستر proportional representation system on this poster. معلومات بیشتر بدست آورید.

source: Victorian Electoral Commission (vec.vic.gov.au)

شما میتوانید در بالای خط یا زیر خط رأی دهید ولی نه در هردو.

اگر انتخاب می کنید که در بالای خط رأی دهید:

 • نمبر ۱ را در کنار جعبه گروه مورد نظر خود نوشته کنید.
 • بقیه برگه رأی را خالی بگذارید
 • هیچ عددی را زیر خط نوشته نکنید.

آگر شما بالای خط را انتخاب کردید، ترتیب الویت های شما توسط بلیط هائ رأی گیری گروهی ثبت شده بوسیله گروهی که انتخاب کرده اید تعیین می شود.برگه رأی گیری گروهی بیانیه ای است در مورد این که چگونه هر گروه به سایر نامزدها اولویت می دهد. یک گروه باید حداقل ۱ برگه رأی گیری گروهی ثبت کند اما می تواند حداکثر ۳ بلیط رأی گیری گروهی را ثبت کند.

اگر انتخاب می کنید زیر خط رأی دهید:

 • نمبر ۱ را کنار جعبه نامزدی که انتخاب اول شما است نوشته کنید.
 • نمبر ۲ را کنار جعبه نامزدی که انتخاب دوم شما است نوشته کنید.
 • به نوشتن نمبر های ۳، ۴، ۵ و ... ادامه دهید تا وقتی که حداقل ۵ جعبه را نمبر گذاری کنید
 • هیچ عددی در بالای خط نوشته نکنید.

شما می توانید به نمبر گذاری بیش از ۵ نامزد انتخاباتی ادامه دهید، ولی برای این که رأی شما شمارش شود ، باید حداقل ۵ جعبه را نمبر گذاری کنید.

با رأی دادن در زیر خط، شما ارجحیت خود را مستقیماً تعیین می کنید.

آرای غیر رسمی

برگه رأی که صحیح خانه پری نشده است را آرای غیر رسمی می گویند.
آرای غیر رسمی را نمیتوان در شمارش نتیجه انتخابات به حساب آورد.

یک برگه رأی را در صورتی میتوان غیر رسمی منظور کرد زمانی که شخص:

 • در جعبه علامت تیک، صلیب، یا هر علامت دیگری را قرار دهد.
 • جعبه های کافی را نمبرگذاری نمی کند
 • عددی را جا می اندازد یا تکرار می کند
 • برگه رأی را خالی می گذارد
source: VEC (vec.vic.gov.au)

اشتباه کردن

اگر در برگه رأی خود اشتباه کردید اشکالی ندارد، می توانید آن را خط بزنید و عدد صحیح را در کنار آن قرار دهید.

اگر نگران هستید که کمیسیون انتخاباتی ویکتوریا VEC نتواند اصلاحات شما را درک کند، می توانید برگه رأی خود را به مسؤل انتخابات برگردانید و در خواست برگه جدید کنید.

اگر برگه رأی خود را خراب یا پاره کردید می توانید برگه جدید درخواست کنید.

شما همچنین می توانید برای خانه پری برگه رأی خود، درخواست کمک کنید.

رأی شما فقط انتخاب شما است

بسیار مهم است که بدانید فقط شما می توانید تصمیم بگیرید به کدام فرد رأی دهید. افراد دیگر می توانند به شما پیشنهاد کنند که به کدام فردی رأی دهید ، اما نمی توانند شما را مجبور کنند که به کدام فرد رأی دهید.در حالی که قبل از رأی دادن ، نام شما در برابر فهرست بررسی می شود، رأی شما پس از روان کردن ناشناس و مخفی می ماند.

شما اگر مایل باشید مختار هستید که به دیگران بگوئید به کدام کسانی رأی داده اید.هیچ فرد، حتی مقامات دولتی نمی توانند شما را مجبور کنند که به آنها بگوئید به کدام افرادی رأی داده اید.اگر احساس ناامنی می کنید یا تحت فشار هستید، دروغ گفتن در مورد این که به کدام فردی رأی داده اید غیر قانونی نیست و هرگز فردی نمی تواند بفهمد زیرا رأی شما مخفی است.