ਵਿਕਟੋਰੀਆ (VIC)

ਵਿਕਟੋਰੀਆ (Victoria) ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਕੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ VIC ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ID ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਰ ਪਰਮਿਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਰੇਟਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Victorian Electoral Commission (VEC)) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਤਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵੋਟ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨ 08:00 ਅਤੇ 18:00 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ (ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ - ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਹਾਲ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ https://maps.vec.vic.gov.au/elections 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 13 18 32 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
  • ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ https://maps.vec.vic.gov.au/elections 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 13 18 32 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
  • ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ, ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ, ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ - ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (Victorian Electoral Committee) ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਘਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ' ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ' ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ' ਕਾਰਡ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ VIC ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਗੱਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਬੂਥ ਅੱਲਗ-ਅੱਲਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ) ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ:

  1. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ।
  2. ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ - ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 17:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ) ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਾਂ
  3. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਥਾਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 27 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ VEC ਨੂੰ 13 18 32 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।