Cách bỏ phiếu

Quý vị được phát hai lá phiếu:

  • Lá phiếu xanh dành cho House of Representatives (Hạ Viện)

  • Lá phiếu trắng dành cho Senate (Thượng Viện)

House of Representatives (Hạ Viện)

House of Representatives (Hạ Viện) gồm các (MPs) đại diện cho 151 đơn vị bầu cử trên khắp nước Úc. Có cùng số cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử. Quý vị sẽ bầu (MP) đại diện cho đơn vị của mình.

Úc sử dụng hệ thống bỏ phiếu ưu đãi tại House of Representatives (Hạ viện). Có nghĩa là thay vì chỉ bỏ phiếu cho một ứng cử viên, quý vị nên xếp hạng các ứng viên theo cách mình cảm nhận về họ.

Các ứng cử viên House of Representatives cần có hơn 50% số phiếu để được bầu chọn.

Phiếu ưu tiên đầu tiên (ứng cử viên được đánh số 1) được tính trước.

Nếu ứng cử viên được hơn 50% số phiếu, họ sẽ được bầu

chọn. Nếu không có ứng cử viên nào được trên 50% số phiếu thì ứng cử viên nào có số phiếu ít nhất sẽ bị loại. Ưu tiên thứ hai (ứng cử viên được đánh số 2) trong số các cử tri của họ sẽ được tính để thay thế. Điều này tiếp tục cho đến khi một ứng cử viên có ít nhất 50% tổng số phiếu bầu.

Hệ thống bỏ phiếu ưu đãi có nghĩa là nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên ít nổi tiếng hay một đảng nhỏ hơn là ưu tiên đầu tiên của mình và họ không thắng, thì phiếu bầu của quý vị sẽ vẫn được tính để bầu cho thành viên của quý vị. Sau cuộc bầu cử, các đảng sẽ xem xét các phiếu "ưu tiên số một" để biết rõ hơn các vấn đề quan trọng đối với đơn vị bầu cử của họ.

Ví dụ: nếu có số lượng lớn cử tri đánh số 1 Đảng A, nhưng Đảng B thắng, thì MP mới Bên B sẽ vẫn biết được có rất nhiều cử tri của họ quan tâm đến các vấn đề đại diện bên Đảng A. Điều này có thể sau đó ảnh hưởng đến các quyết định mà họ đưa ra trong quốc hội.

Điền vào phiếu bầu

Senate (Thượng Nghị Viện)

Mỗi Tiểu Bang được đại diện bởi 12 Senators (Thượng Nghị Sĩ) và mỗi Lãnh Thổ có 2 Senators.

Senators Tiểu Bang sẽ được bầu trong thời gian 6 năm. Ở mỗi cuộc bầu cử thông thường, có một nửa số Senators tiểu bang sẽ được bầu, có nghĩa là quý vị sẽ bỏ phiếu cho 6 Senators nếu quý vị sống trong Tiểu bang. Đôi khi có một “double dissolution election” (“cuộc bầu cử giải tán kép”) và mọi Senators sẽ được bầu, nghĩa là quý vị sẽ bỏ phiếu cho 12 Senators. Để biết thêm thông tin các cuộc bầu cử giải tán kép, xin truy cập trang mạng của AEC AEC website.

Các Senators Lãnh Thổ sẽ được bầu ra trong thời gian 3 năm. Nếu sống trong Lãnh Thổ, quý vị bỏ phiếu cho 2 Senators ở mỗi cuộc bầu cử.

Úc sử dụng hệ thống đại diện theo tỷ lệ ở Senate (Thượng Viện). Có nghĩa là số ghế được phân chia cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu họ nhận được. Các ứng cử viên cần có số phiếu bầu nhất định để được bầu chọn.

Thay vì chỉ bỏ phiếu cho một ứng cử viên, quý vị nên xếp hạng các ứng viên hay đảng theo thứ tự cảm nhận của mình về họ.

Quý vị có thể bỏ phiếu hàng ở trên hay hàng dưới. Xem ví dụ bên dưới.

Cách thức kiểm phiếu tại Senate (Thượng viện) rất phức tạp và có thể mất nhiều thời gian.

Phiếu ưu tiên đầu tiên (ứng cử viên được đánh số 1) được tính trước. Bất cứ ứng cử viên nào đạt được số ấn định các phiếu này đều được bầu chọn.

Nếu họ được nhiều phiếu hơn số ấn định (phiếu dư), ưu tiên thứ nhì (ứng cử viên được đánh số 2) trong tất cả phiếu của họ sẽ được tính, nhưng ở tỷ lệ bị giảm xuống. Các ứng cử viên khác có thể đạt đến số ấn định từ ưu tiên thứ nhì này và được bầu chọn.

Nếu vẫn còn chỗ của Senate (Thượng viện) chưa được lấp kín sau tiến trình này, thì ứng cử viên có số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại và số phiếu của họ sẽ được chia cho các ứng cử viên khác dựa trên ưu tiên của cử tri.

Nếu một ứng cử viên đạt được số phiếu ấn định qua tiến trình này, họ sẽ được bầu chọn. Nếu ứng cử viên được bầu có số phiếu dư, ưu tiên tiếp theo của cử tri sẽ được chuyển.

Nếu vẫn còn vị trí của Senate chưa được lấp kín sau tiến trình này, ứng cử viên có số phiếu bầu ít thứ nhì sẽ bị loại và phiếu bầu của họ được chia dựa trên ưu tiên của cử tri.

Ưu tiên này tiếp tục cho đến khi đủ số ứng cử viên nhận được số phiếu ấn định cần thiết để được bầu chọn.

Hệ thống đại diện tỷ lệ cho phép các đảng thiểu số có tiếng nói trong việc quyết định ở Úc.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm phiếu của Senate tại đây.

Thực hành bỏ phiếu

Quý vị có thể thực hành bỏ phiếu trực tuyến cho cả House of Representatives (Hạ Viện) và Senate (Thượng Viện) tại trang mạng của AEC - AEC website.