چه رقم رای بیدی

بلده شیم دو دنه ورق رای دهی دده موشه:

  • ورق رای دهی سبز بلده House of Representatives (مجلس نمایندگان) استه

  • ورق رای دهی سفید بلده Senate (مجلس سنا) استه

House of Representatives (مجلس نمایندگان)

House of Representatives (مجلس نمایندگان) از MPs جور شده که از 151 حوزه انتخاباتی د سرتاسر آسترالیا نمایندگی مونن. حدوداً هر حوزه انتخاباتی تعداد رای دهندای شی یک اندازه استه. شیمو بلده MP رای می دید که از حوزه انتخاباتی شیم نمایندگی کنه.

آسترالیا د House of Representatives (مجلس نمایندگان) از سیستم انتخابات ترجیحی استفاده مونه. ای به ای معنی که به جای رای ددو فقط بلده یک کاندید، شیمو باید کاندیدا ره هر رقم که د باره شی فکر مونید به ترتیب درجه بندی کید.

کاندیدای House of Representatives (مجلس نمایندگان) به زیادتر از 50 فیصد رای نیاز دیرن تاکه انتخاب شونن.

رای اولویت اول (کاندیدی ره که شیمو قد شماره 1 نشان زدید) اول حساب موشه.اگه یک کاندید زیادتر از 50 فیصد رای ره بوبره، انتخاب خاد شد. اگه هیچ کاندید هم زیادتر از 50 فیصد رای نگره، کاندیدی که کمترین رای ره گرفته حذف موشه. کسیکه اولویت دوم امده (کاندیدی که قد شماره 2 نشان زده شده) از رای دهندا د جای شی حساب موشه. ای امی رقم ادامه پیدا نه تاکه یک کاندید حد اقل 50 فیصد تمام رای ره پوره کنه.

سیستم انتخابات ترجیحی به ای معنی استه که اگه شیمو به یک کاندیدی که کمتر مشهور استه یا از یک حزب ریزه استه به حیث نفر اول خو رای بدید، و اونا برنده نشنه، رای شیم هنوزم بلده انتخاب کدون عضو شیم حساب موشه. باد از انتخابات، حزبا د رای های ’ترجیح اولیه‘ توغ مونن تاکه بوفامن د حوزه انتخاباتی شی کدام مسائل مهم استه.

بلده مثال – اگه تعداد زیادی از رای دهندا شماره 1 ره د پالوی حزب A نوشته کده بود، ولی حزب B د ای حوزه کامیاب شده، MP حزب نو هنوزم موفامه که بلده اکثر نفرا از حوزه انتخابی شی مسائلی که توسط حزب A نمایندگی شده مهم استه. ای ازو باد می تنه د باره تصمیم گرفتون شی د پارلمان تاثیر کنه.

تکمیل کدون ورق رای دهی


Senate (سنا)

هر ایالت توسط 12 Senators (سناتور) و هر قلمرو توسط 2 Senators (سناتور) نمایندگی موشن.

Senators (سناتورای) ایالتی بلده مدت 6-ساله انتخاب موشن. د هر انتخابات معمولی، نیم از Senators (سناتورای) ایالتی انتخاب موشن، به ای معنی که اگه د یک ایالت زندگی مونید بلده 6 Senators (سناتور) رای میدید. باضی وقتا یک “double dissolution election” (انتخابات دو انحلاله) استه و هر Senators (سناتور) انتخاب خاد شد، به ای معنی که شیمو بلده 12 Senators (سناتور) رای خاد ددید. بلده مالومات زیادتر د باره انتخابات دو انحلاله، به وب سایت AECمراجعه کید.

Senators (سناتورای) قلمروا بلده مدت 3-ساله انتخاب موشن. اگه د یک قلمرو زندگی مونید، د هر انتخابات بلده 2 Senators (سناتور) رای میدید.

آسترالیا از سیستم نمایندگی متناسبد Senate (مجلس سنا) استفاده نه. به ای معنی که چوکی ها به کاندیدا نظر به تعداد رای که گرفته دده موشه. کاندیدا به سهمیه مشخص رای نیاز دیرن تاکه انتخاب شونن.

بجای ازیکه فقط به کاندیدا رای بدید، شیمو باید کاندیدا یا حزبا ره به ترتیبی که د باره شی فکر مونید درجه بندی کید.

می تنید د-بوللونی-خط یا د-تیلونی-خط رای بدید. مثال شیره د تیلو توغ کید.

طریق حساب کدون رای د Senate (مجلس سنا) پیچیده استه و وقت زیاد ره میگره.

رای های ترجیح اول (کاندیدی ره که به حیث شماره 1 درجه بندی کدید) اول حساب موشه. هر کاندیدی که امزی رای ها سهمیه ره گرفته باشه انتخاب موشه.

اگه از سهمیه کده رای زیادتر گرفته شه (رای اضافه)، ترجیح دوم، (کاندیدی که به حیث شماره 2 درجه بندی شده) تمام رای شی حساب موشه، اما به یک نرخ کمتر. دیگه کاندیدا شاید امزی د سهمیه برسه انتخاب شونه.

اگه باد ازی پروسه هنوزم د Senate (مجلس سنا) چوکی خالی منده بود، ازو باد هر کاندیدی که کمترین تعداد رای ره گرفته بود حذف موشه و رای ها نسبت به ترجیحات رای دهندا به دیگه کاندیدا تقسیم موشه.
اگه یک کاندید ازی طریق به یک سهمیه بیرسه، انتخاب موشه. اگه کاندید انتخاب شده رای اضافه دشته شه، ترجیح بعدی رای دهندا تبدیل خاد شد.

اگه باد ازی پروسه هنوزم چوکی های Senate (مجلس سنا) خالی منده بود، هر کاندیدی که دوم کمترین تعداد رای ره گرفته بود حذف موشه و رای های شی نسبت به ترجیحات رای دهندا تقسیم موشه.

ای تا او وقت ادامه پیدا نه که کاندیدا به اندازه کافی سهمیه رای مورد ضرورت ره بلده انتخاب شدو بدست بیاره.

سیستم نمایندگی متناسب اجازه میدیه که صدای حزبای ریزه د وقت تصمیم گیری د آسترالیا شنیده شونه.

د باره طریقه حساب کدون رای Senate (مجلس سنا) می تنید از اینجی مالومات زیادتر پیدا کنید.


تمرین رای دهی

می تنید تمرین رای دهی بلده House of Representatives (مجلس نمایندگان) و Senate (مجلس سنا) ره آنلاین د وب سایت AEC انجام بدید.