วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คุณจะได้รับบัตรเลือกตั้งสองใบ

  • บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับHouse of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร)

  • บัตรเลือกตั้งสีขาวสำหรับ Senate (วุฒิสภา)

House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร)

House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) ประกอบด้วย MPs ซึ่งเป็นตัวแทนเขตเลือกตั้ง 151 เขตทั่วออสเตรเลีย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละเขตเลือกตั้ง คุณลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ MP เป็นตัวแทนเขตเลือกตั้งของคุณ

ออสเตรเลียใช้ preferential voting system (ระบบการลงคะแนนเสียงแบบจัดลำดับ
ความชอบ)

ใน House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะลงคะแนนเสียงให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว คุณควรจัดลำดับผู้สมัครตามความรู้สึกที่คุณมีต่อพวกเขา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับ House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) จำเป็นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 51 จึงจะได้รับเลือก

คะแนนเสียงตามลำดับความชอบลำดับแรก (ผู้สมัครที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นหมายเลข 1)
จะนับก่อน

หากผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ก็จะได้รับเลือก หากไม่มีผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคนใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 50 ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงน้อยที่สุดจะถูกคัดออก
คะแนนเสียงตามลำดับความชอบลำดับที่สอง (ผู้สมัครที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นหมายเลข 2) จะนับแทน การนับจะดำเนินต่อไปจนกว่าผู้สมัครคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของ
คะแนนเสียงทั้งหมด

ระบบการลงคะแนนเสียงแบบจัดลำดับความชอบหมายความว่าหากคุณลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าหรือพรรคเล็กกว่าเป็นความชอบลำดับแรกของคุณ และพวกเขาไม่ชนะ การลงคะแนนเสียงของคุณจะยังคงนำไปนับในการเลือกสมาชิกของคุณ หลังการเลือกตั้ง พรรคการเมืองต่าง ๆ จะพิจารณาการลงคะแนนเสียงใน 'ความชอบลำดับดับแรก' เพื่อทำความเข้าใจประเด็นที่มีความสำคัญต่อเขตเลือกตั้งของตนให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากใส่หมายเลข 1 ไว้ข้างพรรค ก แต่พรรค ข ชนะในเขตเลือกตั้ง MP คนใหม่จากพรรค ข จะยังทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของตนจำนวนมากให้ความสำคัญกับประเด็นที่พรรค ก เป็นตัวแทน ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาในรัฐสภาได้

การกรอกบัตรเลือกตั้ง


Senate (วุฒิสภา)

แต่ละรัฐมี Senators (วุฒิสมาชิก) สิบสองคนและแต่ละดินแดนมี Senators (วุฒิสมาชิก) สองคนเป็นตัวแทน

Senators (วุฒิสมาชิก) ของรัฐได้รับเลือกเป็นระยะเวลาหกปี ในการเลือกตั้งปกติแต่ละครั้ง ครึ่งหนึ่งของ Senators (วุฒิสมาชิก) ของรัฐจะได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณจะลงคะแนนเสียงให้ Senators (วุฒิสมาชิก) หกคนหากคุณอาศัยอยู่ในรัฐหนึ่ง บางครั้งอาจมี “double dissolution election” (การเลือกตั้งหลังการยุุบสองสภา) และจะมีการเลือกตั้ง Senator (วุฒิสมาชิก) ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณจะลงคะแนนเสียงให้ Senators (วุฒิสมาชิก) สิบสองคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังการยุบสองสภาไปที่ เว็บไซต์ของ AEC

Senators (วุฒิสมาชิก) ของดินแดนได้รับเลือกเป็นระยะเวลาสามปี ถ้าคุณอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่ง คุณจะลงคะแนนเสียงให้ Senators (วุฒิสมาชิก) สองคนในการเลือกตั้งทุกครั้ง

ออสเตรเลียใช้ proportional representation system (การเลือกตั้งระบบสัดส่วน) ใน Senate (วุฒิสภา) ซึ่งหมายความว่าที่นั่งจะถูกจัดสรรให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ ผู้สมัครต้องมีจำนวนคะแนนเสียงตามเกณฑ์จึงจะได้รับเลือก

แทนที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว คุณควรจัดลำดับผู้สมัครตามความรู้สึกที่คุณมีต่อพวกเขา

คุณสามารถลงคะแนนเสียงเหนือเส้นหรือใต้เส้นได้ ดูตัวอย่างข้างล่าง

วิธีนับคะแนนใน Senate (วุฒิสภา) นั้นซับซ้อนและอาจใช้เวลานาน

จะนับคะแนนเสียงตามลำดับความชอบลำดับแรก (ผู้สมัครที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นหมายเลข 1) ก่อน ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงตามเกณฑ์จากคะแนนเสียงเหล่านี้จะได้รับเลือก

หากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงมากกว่าเกณฑ์ (คะแนนเสียงส่วนเกิน) ลำดับความชอบลำดับที่สอง
(ผู้สมัครที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นหมายเลข 2) ของคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกนับ แต่ในอัตราที่ลดลง
ผู้สมัครรายอื่นอาจได้คะแนนเสียงถึงเกณฑ์จากการนับนี้และได้รับเลือก

หากยังมีที่ว่างใน Senate (วุฒิสภา) เหลืออยู่หลังจากกระบวนการนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงต่ำที่สุดจะถูกคัดออกและนำคะแนนเสียงของเขาไปแจกจ่ายให้กับผู้สมัครคนอื่น ๆ ตามลำดับความชอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากผู้สมัครได้คะแนนเสียงถึงเกณฑ์ผ่านกระบวนการนี้ก็จะได้รับเลือก หากผู้สมัครที่ได้รับเลือกมีคะแนนเสียงส่วนเกิน ความชอบลำดับถัดไปของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกโอนไป

หากยังมีที่ว่างใน Senate (วุฒิสภา) เหลืออยู่หลังจากกระบวนการนี้ ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงต่ำเป็นอันดับสองจะถูกคัดออกและนำคะแนนเสียงของเขาไปแจกจ่ายให้กับผู้สมัครคนอื่น ๆ ตามลำดับความชอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วิธีการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่จะได้รับเลือกเพียงพอ

การเลือกตั้งระบบสัดส่วนช่วยให้พรรคเสียงส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในออสเตรเลีย

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงของ Senate (วุฒิสภา)ได้ ที่นี่


การฝึกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

คุณสามารถฝึกการลงคะแนนเสียงสำหรับทั้ง House of Representatives (สภาผู้แทนราษฎร) และ Senate (วุฒิสภา) ทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของ AEC