چگونه باید رأی داد

به شما دو برگه رأی خواهند داد:

    • برگه رأی سبز رنگ برای (House of Representatives) مجلس نمایندگان است

    • برگه رأی سفید رنگ برای (Senate) مجلس سنا است.

House of Representatives -  مجلس نمایندگان

(House of Representatives) مجلس نمایندگان از MPs تشکیل شده است که ۱۵۱ حوزه انتخاباتی در سراسر آسترالیا را نمایندگی می کنند. درهرحوزه انتخاباتی تقریباِ تعداد رأی دهندگان یکسان است . شما برای MP رأی می دهید که نماینده حوزه انتخاباتی شما است.

آسترالیا از سیستم الویت انتخاباتی در (House of Representatives) مجلس نمایندگان استفاده می کند. این یعنی به جای رأی دادن به یک نامزد انتخاباتی، شما باید نامزدها را بر اساس احساس خود نسبت به آنها رتبه بندی کنید.

نامزدهای انتخاباتی (House of Representatives) مجلس نمایندگان برای انتخاب شدن به ۵۰ درصد آرا نیاز دارند.

آرای اولویت اول (‌نامزدی که به عنوان نمبر ۱علامت گذاری کرده اید) ابتدا شمارش می شود.

اگر نامزدی بیش از ۵۰ درصد آراء را بیآورد، او انتخاب می شود، و اگر هیچ نامزدی بیش از ۵۰ درصد آراء را بدست نیآورد، نامزدی که کمترین رأی را آورده حذف می شود. الویت دوم (‌نامزدی که نمبر ۲ علامت گذاری شده) رأی دهندگان به جای آن شمارش می شود. این روش ادامه خواهد یافت تا زمانی که یکی از نامزدها حداقل ۵۰ درصد از آراء را کسب کند.

سیستم اولویت انتخابات به این معنی است که اگر شما به یک نامزد با محبوبیت کمتر یا حزب کوچکتر به عنوان الویت اولیه خود رأی دهید و آنها برنده نشوند، رأی شما همچنان در انتخاب منظور خواهد شد . احزاب بعد از انتخابات، برای درک مسائلی که برای رأی دهندگان مهم بوده، به آرای «اولویت های اول» توجه خواهند کرد.

به عنوان مثال- اگر تعداد زیادی از رأی دهندگان حزب A را در رتبه ۱ بگذارند ، ولی حزب B برنده انتخابات شود، MP جدید حزب B میداند که بسیاری از مردم حوزه انتخاباتی او به مسائلی که حزب A ارائه کرده اهمیت می دهند. و این در تصمیماتی که پارلمان اتخاذ می کند اثر می گذارد.

خانه پری برگه رأی


(Senate) مجلس سنا

هر ایالتی دارای ۱۲ نماینده (Senators) سناتورو هر منطقه دارای ۲ نماینده (Senators) سناتوراست.

(Senators) سناتورهای ایالتی برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند. در هر انتخابات معمولی، نیمی از Senators) ) سناتورهای ایالات انتخاب می شوند، یعنی اگر شما در ایالتی زندگی می کنید برای شش Senators) ( سناتور رأی می دهید .  بعضی اوقات (“double dissolution election”) انتخابات انحلال مضاعف وجود دارد، به اين معنی که شما برای ۱۲ (Senators)  سناتور رأی خواهید داد. برای معلومات بیشتر در مورد انتخابات انحلال مضاعف  وبسایت AEC را ملاحظه کنید.

(Senators) سناتورهای مناطق برای دوره سه ساله انتخاب می شوند. اگر در منطقه زندگی می کنید، درهر انتخابات به دو (Senators ) سناتوررأی خواهید داد.

در (Senate) مجلس سنا آسترالیا از سیستم نمایندگی نسبی استفاده می کند. این یعنی کرسی های مجلس طبق تعداد آراء هر نامزد انتخاباتی به آنها اختصاص می یابد. هر نامزد انتخاباتی برای انتخاب شدن به تعداد خاصی از آراء ضرورت دارد.

به جای این که فقط به یک نامزد رأی دهید ، شما باید نامزدها و احزاب را براساس احساسی که در مورد آنها دارید رتبه بندی کنید.

شما می توانید بالای خط یا زیر خط رأی دهید.

مثال زیر را ملاحظه کنید.

روش شمارش آراء در (Senate ) مجلس سنا بسیار پیچیده است و می تواند زمان زیادی بگیرد.

آراء اولویت اول ( نامزدی که شما به عنوان نمره ۱ مشخص کرده اید ) ابتدا شمرده می شود. و از این آراء نامزدی که به حد نصاب آراء رسیده ، انتخاب می شود.

اگر بیش از حد نصاب رأی ( آراء اضافی) آورده باشند ، ارجحیت دوم ( نامزدی که به عنوان نمره ۲ مشخص شده) همه رأی آنها شمارش خواهد شد، ولی با در صد کمتر. از

این طریق سایر نامزدها امکان دارد به حد نصاب برسند و انتخاب شوند.

اگر هنوز بعد از این مراحل نقاطی چند از (Senate) مجلس سنا باقی مانده باشد، نامزدی که کمترین تعداد آراء را داشته حذف می شود و آرای آنها بین سایر نامزدها بر اساس اولویت رأی دهندگان تقسیم می شود.

اگر نامزدی از این طریق به حد نصاب برسد، او انتخاب خواهد شد. اگر نامزد انتخاب شده رأی اضافی داشته باشد، الویت بعدی رأی دهنده منتقل می شود.

اگر هنوز بعد از این مراحل نقاطی چند از (Senate) مجلس سنا باقی مانده باشد، نفر ماقبل آخر نامزدی که کمترین رأی را آورده حذف می شود و آرای او بر اساس الویت رأی دهنده تقسیم می گردد.

این روش تا زمانی ادامه خواهد داشت که نامزد ها برای رسیدن به حد نصاب و انتخاب شدن، باندازه کافی رأی لازم را کسب کنند.

سیستم نمایندگی نسبی در آسترالیا به احزاب اقلیت امکان تصمیم گیری را می دهد.

می توانید در اینجا درباره نحوه شمارش آرای (Senate) مجلس سنا معلومات بیشتر بدست آورید.

خانه پری برگه رأی

تمرین رأی دادن

شما می توانید رأی دادن برای (House of Representatives) ‌مجلس نمایندگان و (Senate) مجلس سنا را در آنلاین وبسایت AEC تمرین کنید.