New South Wales (NSW)

Cách hoạt động của Quốc hội NSW

Điều quan trọng là hiểu cách hoạt động của Quốc hội New South Wales (NSW) và cách bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử để lá phiếu của quý vị có hiệu lực.

Ở NSW, cứ bốn năm một lần quý vị bầu chọn các ứng cử viên vào quốc hội một cách dân chủ để họ đại diện cho quý vị và thay mặt quý vị xem xét và đưa ra luật.

Những ứng cử viên này thường - nhưng không phải lúc nào cũng là - thành viên của các đảng chính trị. Các đảng chính trị có thể trở thành Chính quyền Tiểu Bang NSW nếu đa số (ít nhất 46) ứng cử viên của họ được bầu. Đảng lớn nhất không thể thành lập chính phủ được gọi là Phe đối lập (Opposition). Một đảng không chiếm đa số có thể thành lập chính phủ nếu liên minh với các đảng và ứng cử viên khác để có đa số.

Các ứng cử viên không thuộc về một đảng được gọi là ứng cử viên độc lập. Các ứng cử viên độc lập và thành viên của các đảng nhỏ hơn được bầu và không tham gia chính phủ hoặc phe đối lập, đôi khi họ được gọi là Nghị sĩ Độc lập (Crossbench).

Các ứng cử viên đắc cử được gọi là Dân biểu Hạ Nghị Viện (Legislative Assembly) (MLA) hoặc Nghị sĩ Thượng Nghị Viện (Members of the Legislative Council) (MLC). Họ đại diện cho một quận nhất định hoặc 'vùng bầu cử' trong Hạ Viện hoặc Thượng Viện pháp trên toàn tiểu bang NSW.

Quốc hội NSW được tạo thành từ hai phần được gọi là nhà:

Hạ Nghị Viện (Hạ Viện)

Bao gồm 93 thành viên. Đây là nơi luật pháp được đưa ra, và ngân sách tiểu bang được thông qua. Thủ hiến, người lãnh đạo chính quyền tiểu bang, được bầu tại viện này.

Thượng Nghị Viện (Thượng Viện) 

Bao gồm 42 thành viên. Đây là nơi mà các luật đã được Hạ Viện thông qua được xem xét lại. MLC được bầu trên toàn tiểu bang với nhiệm kỳ tám năm, với chỉ một nửa số thành viên của Thượng Viện phải ra ứng cử trong các chu kỳ bầu cử bốn năm một lần.

Bỏ phiếu cho các ứng cử viên ở cả hai viện đều rất quan trọng vì cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định của chính phủ. Cả hai viện cần phải thống nhất trước khi luật mới được đưa ra.

Để biết thêm chi tiết, truy cập trang mạng Quốc hội NSW.