နူစီး၀့(စ) (New South Wales)

နူစီး၀့(စ) (NSW) အဘျီၣ်ဒိၣ်ဖံးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်၀ဲလၢနကနၢ်ပၢၢ် နူစီး၀့(စ) (New South Wales ) (NSW) အဘျီၣ်ဒိၣ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒီးကဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဒ်လဲၣ်လၢအတၢ်ဃုထၢအပူၤ ဒ်သိးကမၤ၀ဲနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢ NSW အပူၤအံၤ, နဃုထၢထီၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဘၣ်သးအဖီခိၣ်ဆူဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤတဂၤလၢကကဲနခၢၣ်စးဒီးကကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးမၤကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢနခၢၣ်စးလွံၢ်နံၣ်တဘျီထီဘိလီၤ.

ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အံၤညီနုၢ်-ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်၀ဲထီဘိဘၣ်န့ၣ်-မ့ၢ်၀ဲထံရုၢ်ကီၢ်သဲးအပၤတံၤကရၢဖိတဖၣ်လီၤ.ထံရုၢ်ကီၢ်သဲးပၤတံၤတဖၥ်ကဲထီၣ်၀ဲ နူစီး၀့(စ)ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်( NSW State Government) တဖုသ့၀ဲဖဲအကရၢဖိအပှၤနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်(အစှၤကတၢၢ် ၄၆ ဂၤ)ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပၤတံၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖုလၢအဒုးကဲထီၣ်ပဒိၣ်တဖုမ့ၢ်တသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ပှၤလၢအအိၣ်ထီဒါတၢ် (Opposition) န့ၣ်လီၤ. ပၤတံၤတဖုလၢတအိၣ်ဒီးပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အအါကတၢၢ်တဖုန့ၣ်ဒုးကဲထီၣ်ပဒိၣ်တဖုသ့ဖဲအမ့ၢ်မၤတံၤမၤသကိးလၢပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢလီၣ်ဒီးပၤတံၤအဖုအဂၤတဖၣ်ဒီးပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်အိၣ်ဒီးအနီၣ်ဂံၢ်လၢအအါန့ၣ်လီၤ,

ပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်လၢတဘၣ်ဃးဒီးပၤတံၤနီတဖုတဖၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ပှၤလၢအတသန့ၤအသးလၢပှၤနီတဖုဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤလၢတဒိးသန့ၤအသးလၢ ပှၤနီတဖုတဖၣ်ဒီးပၤတံၤအဖုလၢအဆံးအဖုကရၢဖိလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်ဆူပဒိၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ထီဒါတၢ်တဖုအအိၣ်တဖၣ်, တဘျီတခီၣ်တၢ်ကိးအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ပှၤလၢတဒိးပၢအသးလၢပှၤနီတဖုအအိၣ် (Crossbench) န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဒိးဃုထၢအသးလၢအဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တဖၣ်တၢ်ကိးအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ်ကရၢဖိ Legislative Assembly (MLA) မ့တမ့ၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထးအကရၢဖိတဖၣ်(Members of the Legislative Council) (MLC) န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကကဲထီၣ်ခၢၣ်စးလၢကီၢ်ရ့ၣ်တနီၤနီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်တၢ်ဖးလၢဟံၣ်လၥ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤမ့တမ့ၢ် NSW ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ်ဖဲ ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ်ကီၣ်ကးကရၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.


NSW ဘျီၣ်ဒိၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်တ့ကဲထီၣ်အီၤခံက့တၢ်ကိးအီၤလၢဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ

ျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ် (The Legislative Assembly ) (Lower House)

ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢကရၢဖိ ၉၃ ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ,ဒီးကီၢ်စဲၣ်အကျိၣ်စ့တၢ်တိၥ်ကျဲၤန့ၣ်တၢ်ဆှၢခီအီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်ကိတိၥ်ခိၣ်ကျၢၢ်, ပဒိၣ်အခိၣ်နၢ်တဂၤ, ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလၢဟံၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်ထး (The Legislative Council) (Upper House)

ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကရၢဖိ ၄၂ ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဖဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ဆှၢခီဃီၤအီၤလၢဘျီၣ်ဒိၣ်ဟံၣ်လၥ်န့ၣ်တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. MLC တဖၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလၢကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤလၢ ၈နံၣ်အကတီၢ်အပူၤ, ဃုၥ်ဒီးဟံၣ်လၥ်ကီၣ်ကးကရၢဖိထဲတ၀ၥ်န့ၣ်ကဘၣ်ခီဖျိ၀ဲတၢ်ဃုထၢဖးလၢလွံၢ်နံၣ်တဘျီတၢ်လဲၤတရံးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပှၤဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်လၢဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်အပူၤန့ၣ်အကါဒိၣ်၀ဲခီဖျိလၢအ၀ဲသ့ၣ်ခံဖုလၢၥ်အိၣ်ဒီးမူဒါအကါဒိၣ်လၢပဒိၣ်အတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲၥ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.  ဟံၣ်ခံဖျၢၣ်လၢၥ်ကလိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်၀ဲတချုၤတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒံးအခါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်, လဲၤကွၢ်ဖဲ  NSW ဘျီၣ်ဒိၣ်အပှၥ်ယဲၤအပူၤ တက့ၢ်.