نیوساث ویلز

پارلمان نیو ساث ویلز (NSW) چگونه کار می کند

بسیار مهم است که بدانیم پارلمان نیو ساث ویلز (New South Wales) (NSW) چطورکار میکند و چگونه در انتخابات رأی دهیم که رأی ما مؤثر باشد.

در نیوساث ویل ، شما به روش دموکراتیک نامزد های انتخاباتی خود را انتخاب می کنید که در پارلمان از طرف شما برای مدت چهار سال قوانین را وضع و بررسی کنند.

نامزدهای انتخاباتی  معمولاً- ولی نه همیشه- اعضای احزاب سیاسی هستند. احزاب سیاسی می توانند تبدیل به دولت نیو ساث ویلز(NSW State Government)) شوند اگر حداکثر ( حداقل ۴۶) نفر از نامزدهای انتخاباتی آنها انتخاب شوند.کلان ترین حزبی که نتواند دولت را تشکیل دهد را اپوزیسیون (Opposition) می گویند. یک حزب بدون اکثریت می تواند آنقدر با احزاب و نامزدهای دیگرائتلاف کند تا اکثریت را بدست آورد و تشکیل دولت دهد.

نامزهای انتخاباتی که عضو حزبی نیستند را مستقل می گویند. نامزدهای مستقل و اعضای أحزاب کوچکتر که انتخاب می شوند و به دولت یا اپوزیسیون ملحق نمی شوند را کراس بنچ (Crossbench) می گویند.

نامزدهائی که در انتخابات کامیاب می شوند، اعضای هئیت مقننه (Legislative Assembly) (MLA) یا اعضای شورای مقننه (Members of Legislative Council) (MLC) نامیده می شوند. آنها نماینده یک ناحیه خاص یا «حوزه انتخابی» در مجلس قانونگذاری یا کل ایالت NSW در شورای قانونگذاری می باشند.


پارلمان نیوساث ویلز از دو مجلس تشکیل شده است:

(مجلس عوام) هئیت مقننه (The Legislative Assembly (Lower House)

با ۹۳ عضو. این جائی است که قوانین وضع ، و بودجه ایالت تصویب می شود. وزیر ارشد دولت  یا رئیس وزرا در این مجلس انتخاب می شود.

(مجلس خواص) شورای مقننه (The Legislative Council (Upper House))

با ۴۲ عضو، در این جا قوانین مصوب مجلس مقننه بررسی می شود. MLCها در کل ایالت برای دوره های هشت ساله انتخاب می شوند و فقط نیمی از اعضای شورا در هر دوره انتخاباتی چهار ساله با انتخاب روبرو می شوند.

رأی دادن در هر دو مجلس بسیار مهم است زیرا هردو در تصمیم گیری دولت نقش مهمی دارند. هر دو مجلس باید قبل از وضع قوانین جدید به توافق برسند.

برای معلومات بیشتر ، به وبسایت پارلمان نیو ساث ویلز    NSW Parliament website. مراجعه کنید