Cách Ghi danh

New South Wales

Ở New South Wales nếu quý vị đủ điều kiện để bỏ phiếu, quý vị cần phải ghi danh trước cuộc bầu cử Tiểu bang. Nếu quý vị không bỏ phiếu hoặc ghi danh, quý vị có thể bị phạt vạ.

Ghi danh bỏ phiếu cho quý vị cơ hội để có tiếng nói về người đại diện quý vị đưa ra quyết định.

Có thể ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị:

  • Là công dân Úc, hoặc người Anh hội đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu tại Úc vào tháng Giêng năm 1984
  • từ 16 tuổi trở lên (nhưng quý vị không thể bỏ phiếu cho đến khi quý vị 18 tuổi)
  • đã sống tại địa chỉ hiện tại của quý vị ít nhất là một tháng.

Ghi danh như thế nào?

Có ba cách ghi danh bỏ phiếu khác nhau:

  • Quý vị có thể ghi danh trực tuyến thông qua trang web của Ủy ban Bầu cử Úc
  • Quý vị có thể đăng ký tải xuống một biểu mẫu và gửi lại cho Ủy ban Bầu cử Úc. Hãy nhớ ký vào mẫu đơn của quý vị trước khi quý vị gửi lại.
  • Quý vị cũng có thể nhận biểu mẫu tại văn phòng AEC và gửi lại cho AEC.

AEC sẽ gửi cho quý vị lời khuyên xác nhận khi đăng ký của quý vị hoàn tất với các chi tiết bên dưới.

  • Tên như nó xuất hiện trên cuộn
  • Bộ phận bầu cử liên bang
  • Khu vực bầu cử tiểu bang
  • Khu vực chính quyền địa phương

Quá trình này sẽ mất khoảng bốn tuần, nếu quý vị chưa nhận được lời khuyên xác nhận trong vòng bốn tuần, quý vị nên liên hệ với Ủy ban Bầu cử Úc.

Mẫu đơn ghi danh áp dụng cho các cuộc bầu cử liên bang và bất kỳ cuộc bầu cử tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc chính quyền địa phương liên quan, vì vậy quý vị chỉ cần đăng ký một lần. Quý vị cần cập nhật bất kỳ chi tiết liên quan nào, ví dụ: nếu quý vị thay đổi địa chỉ.

Các loại ghi danh cá biệt

Danh mục này áp dụng cho những người có nhu cầu đặc biệt hoặc có hoàn cảnh cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký. Ví dụ: nếu quý vị không có địa chỉ cố định. Quý vị có thể kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không và để ghi danh vào một danh mục đặc biệt nhấn vào đây.

Cử tri ẩn địa chỉ

Nếu quý vị nghĩ rằng sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của gia đình quý vị có thể gặp rủi ro nếu địa chỉ của quý vị được công khai trong danh sách bầu cử, quý vị có thể nộp đơn xin trở thành một cử tri ẩn địa chỉ. Tên của quý vị sẽ được ghi trên danh sách bầu cử, nhưng không ghi địa chỉ của quý vị. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các thành viên khác trong gia đình đăng ký tại địa chỉ của quý vị có cùng tên gia đình cũng trở thành cử tri ẩn địa chỉ. Đơn được cứu xét trên cơ sở từng trường hợp.