چطور مه ثبت نام کنوم؟

نیوسوتویلز

د نیوسوتویلز (New South Wales)  اگه شمو مستحق باشین که رای بیدین شمو باید پیش از انتخابات ایالتی ثبت نام کنین. اگه شمو رای ندین یا ثبت نام نکنین شمو شاید جریمه بیدین.

ثبت نام کیدو بلدی رای دیدو بلدی از شمو فرصت میدیه که توره خو ره بوگین د باره ازیکه کی د نماینده گی از شمو فیصله مونه.

شمو میتنین که ثبت نام کنین اگه شمو:

  • تابعیت استرالیا دیرین، یا یک شخص مستحق انگلیس استی که د استرالیا د سال 1984 ثبت نام کیده که رای بیدی
  • بالتر از 16 ساله استی (ولی تو نمیتنی که رای بیدی تا وقتیکه 18 ساله نشدی)
  • د آدرس فعلی خو حداقل بلدی یک ماه زنده گی کیدین.

چطور مه ثبت نام کنوم؟

سه رای مختلف استه که شمو میتنین ثبت نام کنین تا رای بیدین:

AEC بلدی شیم یک پیام تاییدی ریی مونی وقتیکه فورم ثبت نام از شمو قد مشخصات تیلو مکمل شد.

  • نام مثل نام ک دلیست رای دهی استه
  • بخش انتخابات فیدرال
  • بخش انتخابات ایالتی
  • بخش دولت محلی

ای تقریبا 4 هفته وقت میگره، اگه شمو پیام تاییدی د بین چار هفته نگرین شمو باید قد کمیسون انتخابات استرالیا د تماس شونین.

فورم ثبت نام بلدی انتخابات فیدرال و هر انتخابات ایالتی، تریتوری یا دولت محلی استه پس شمو فقط نیاز دیرین که یک دفه ثبت نام کنین. شمو باید مشخصات مربوط خو تازه کنین، مثلا اگه شمو آدرس خو تغیر دیدین.

کته گوری خصا بلدی ثبت نام کیدو

ای کته گوری مربوط به کسایکه استه نیاز مندی خاص دیرن یا وضعیت مشخص دیرین که تاثیر سر ثبت نام کیدون شی دیره. مثلا، اگه شمو یک آدرس مشخص ندیرن. شمو میتنین که توخ کنین که آیا شمو واجد شرایط استین و درخواست بیدین که بلدی کته گوری خاص د اینجی درخواست بیدین.

رای دهنده خاموش

اگه شمو فکر مونین که امنیت از شمو یا امنیت فامیل شیم د خط استه اگه آدرس از شمو د لیست رای دهی ثبت شونه، شمو میتنین که ثبت نام کنین که یک رای دهنده خاموش باشین. نام شیم د لیست رای دهی مالوم موشه، ولی آدرس شیم مالوم نموشه. ای خیلی جدی پیشنهاد موشه که اعضای فامیل شیم که د امو آدرس استه عین کار ره انجام بیدیه که اونا هم یک رای دهنده خاموش باشن. هر درخواست جداگانه مد نظر گرفته موشه.