رأی دادن پستی

درخواست رأی پستی

برای رأی دادن از طریق پست، باید درخواست رأی پستی بدهید. درخواست رأی پستی را می توانید :

  • ( بعد از اعلام انتخابات) آنلاین به این آدرس انجام دهید http://www.aec.gov.au/pva
  • با تکمیل فورم کاغذی و روان کردن آن به AEC از طریق پست یا به دفتر AEC. ( می توانید فورم را از دفترAEC بگیرید یا به AEC به نمبر ۱۳۲۳۲۶ تلفون کنید و درخواست کنید فورم را برایتان بفرستند)

ضرور است به چند سؤال پاسخ دهید و معلومات زیر را ارائه کنید:

  • آدرسی که در آن محل ثبت نام کرده اید
  • آدرسی که می خواهید برگه رأی انتخابات برایتان روان شود.
  • یک سؤال و جواب حفاظتی

وقتی با کامیابی درخواست رأی پستی را انجام دادید، از طریق پست برگه های رأی انتخاباتی شما را برایتان روان خواهند کرد.

رأی دادن با رأی پستی

دو برگه رأی ، یک جزوه که نحوه انجام را توضیح می دهد و یک پاکت برای شما روان می شود.

باید شاهدی داشته باشید که در تکمیل رأی پستی به شما کمک کند. شاهد می تواند هر شخصی باشد که برای رأی دادن در آسترالیا ثبت نام کرده است.
شاهد باید ( به ترتیب):

  • برگه رأی و پاکت رأی پستی را قبل از اینکه آنرا خانه پری کنید مشاهده کند
  • مشاهده کند که شما پاسخ سؤال حفاظتی خود را نوشته می کنید.
  • مشاهده کند شما نام خود را روی پاکت امضاء می کنید
  • خودش پاکت را امضاء و تاریخ را نوشته کند

بعد از آن شما باید برگه رأی را در خفا خانه پری کنید، . می توانید از شخصی بخواهید که شما را کمک کند، اما این شخص نباید به شما بگوید که به کدام فردی رأی دهید یا به دیگران بگوید شما چگونه رأی داده اید.

وقتی هر دو برگه رأی را خانه پری کردید، آن ها را داخل پاکت بگذارید و درب آنرا بسته کنید و عاجل آنرا پست کنید. ضرورت ندارید که تمبر بزنید.