رای ددون پستی

درخواست ددو بلده یک رای پستی

بلده رای ددون پستی، باید بلده رای ددون پستی درخواست بدید. بلده یک رای پستی ای رقم درخواست دده می تنید:

  • آنلاین از طریقwww.aec.gov.au/pva (باد ازیکه انتخابات اعلان شد)
  • قد تکمیل کدون یک فورمه کاغذی و ریی کدو د AEC از طریق پست یا از دفتر AEC (ای فورمه ره می تنید از دفتر AEC بیگرید یا قد AEC د شماره26 23 13 تماس گرفته بوگید که یک فورمه ره بلده شیم ریی کنه)

باید باضی سوالا ره جواب بوگید و مالومات زیر ره مهیا کنید:

  • د آدرسی که اونجی ثبت نام استید
  • آدرسی ره که می خوایید ورقای رای دهی ریی شونه
  • یک سوال امنیتی قد جواب شی

یکدفه که موفقانه بلده رای پستی درخواست کدید، ورقای رای دهی خوره از طریق پست دریافت خاد کدید.

رای دهی قد رای پستی

بلده شیم دو ورق رای دهی، یک ورق مالوماتی که موگیه چه رقم انجام بدید و یک پاکت خط ریی خاد شد.

باید یک شاهد پیدا کنید که د تکمیل کدون رای پستی شیموره کمک کنه. شاهد هر کسی می تنه باشه که بلده رای ددو د آسترالیا ثبت نام باشه.

شاهد باید (به ترتیب):

  • ورقای رای دهی و پاکت خط رای پستی شیم ره پیش ازیکه شیمو اوره تکمیل کنید اوش کنه
  • شیموره د وقتایی که جواب سوال امنیتی ره می دید اوش کنه
  • اوش کنه که شیمو نام خوره د پشت پاکت خط امضا مونید
  • پاکت ره خود شی هم امضا کده تاریخ ده یه

ازو باد شیمو باید ورقای رای دهی ره خود شیم تشکی تکمیل کنید. می تنید از اگو کس کمک بخوایید، ولی ای نفر نباید شیموره بوگیه که بلده ازکی رای بدید و باید قد اگو کس دیگه هم نگیه که شیمو چی رقم رای ددید.

یکدفه که هر دو ورق رای دهی ره تکمیل کدید، د بین پاکت ایشته دان شیره مکم کید.هر قدر زود که امکان دشت پاکت ره پست کید. به تمبر نیاز ندرید.