ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

  • ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://www.aec.gov.au/pva 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ (ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ)
  • ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਏਈਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਕੇ (ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਈਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏਈਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 13 23 26 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

  • ਉਹ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
  • ਉਹ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
  • ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਂਮਫਲਿਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੇ।

ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ):

  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ
  • ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਿਖੇ

ਫ਼ਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਸੀ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।