တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး

ပတံထီၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး

ဒ်သိးကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢအပူၤအဂီၢ်, နကလိၣ်ပတံထီၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးန့ၣ်လီၤ. နပတံထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးသ့ဖဲ-

 • လီကျိၤခိၣ်ဖဲ http://www.aec.gov.au/pva (တုၤမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးဘၣ်
  တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤတစု)
 • ခီဖျိမၤပှဲၤ၀ဲစးခိက့လံၥ်တကွီၢ်ဒီးဆှၢကဒါက့ၤ၀ဲဆူ AEC
  ခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးမ့တမ့ၢ် AEC အ၀ဲၤဒၢး (နမၤန့ၢ်လံၥ်တကွီၢ်အံၤသ့၀ဲလၢ AEC အ၀ဲၤဒၢးအအိၣ်ခီဖျိကိးဘၣ် AEC ဖဲ ၁၃ ၂၃ ၂၆ ဒီးသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကဆှၢဃီၤ

န့ၢ်နၤအလံၥ်တကွီၢ်အဂီၢ်

နကလိၣ်စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တနီၤဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်-

 • လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲနထၢနုၥ်လီၤနမံၤနသၣ်အခါ
 • လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲနအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအစးခိက့တဖၣ်တၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤအဂီၢ်
 • တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢခူသူၣ်
 • တုၤမ့ၢ်နပတံထီၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢးန့ၢ်၀ဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တစု,
  နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလံၥ်စးခိက့တဖၣ်ခီဖျိလံၥ်ပရၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံၥ်ပရၢတၢး

တၢ်ကဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစးခိက့ခံဘ့ၣ်,

လံၥ်က့ဖိလၢအတဲဘၣ်နၤတၢ်လၢနကဘၣ်မၤ

ဒီးလံၥ်ဒၢတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤအုၣ်သးလၢနဂီၢ်လၢကမၤ

စၢၤနၤလၢကမၤပှဲၤနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခီဖျိလံာ်ပရၢတၢးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအုၣ်အသးတဂၤအံၤကမ့ၢ်၀ဲပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဆဲးလီၤတ့ၢ်လံအမံၤ

လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤန့ၣ်သ့လီၤ.

ပှၤအုၣ်သးတဂၤကဘၣ်(မၤ၀ဲဒ်တၢ်ပၥ်လီၤအိၣ်အသိး)-

 • ကွၢ်၀ဲနတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးစးခိက့ဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး
  လၢလံၥ်ပရၢတၢးအလံၥ်ဒၢတဖျၢၣ်တချုးနမၤပှဲၤအီၤဒံးအခါ
 • ကွၢ်၀ဲနကွဲးလီၤတၢ်စံးဆၢလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်သံကွၢ်အဂီၢ်
 • ကွၢ်၀ဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢလံၥ်ဒၢအလိၤ
 • ဆဲးလီၤမံၤဒီးကွဲးမုၢ်နံၤလၢလံၥ်ဒၢအဖီခိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်

တုၤန့ၣ်၀ံၤတစုနကဘၣ်မၤပှဲၤတၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးအစးခိက့တဖၣ်လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢကမၤစၢၤနၤ,ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတဂၤအံၤ

တဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢမတၤအဂီၢ်ဒီးတဘၣ်တဲဘၣ်ပှၤနီတဂၤ

လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖးဒ်လဲၣ်အဂီၢ်ဘၣ်.

တုၤနမၤပှဲၤလံၥ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစးခိက့ခံဘ့ၣ်လၢၥ်၀ံၤတစု, ထၢနုၥ်လီၤဘၣ်အီၤလၢလံၥ်ဒၢ

အပူၤဖဲအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်တက့ၢ်. နတလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤခိၣ်ဘၣ်.