Cách nào để ghi danh

Quý vị cần có những gì

Để ghi danh, quý vị cần chứng minh quý vị là ai. Có ba cách có thể chứng minh:

 • số bằng lái xe Úc
 • hộ chiếu Úc (passport)
 • Yêu cầu một người quen, người đã ghi danh đi bầu ở Úc, xác nhận danh tính quý vị

Ghi danh trực tuyến

Quý vị có thể ghi danh trực tuyến qua trang mạng của AEC website.

Nhấp vào ‘Enrol to vote’(Ghi danh đi bầu), sau đó trả lời các câu hỏi từng bước với thông tin sau:

 • Tên
 • Nơi sinh và ngày sinh
 • Địa chỉ nhà và địa chỉ bưu điện
 • Giấy Citizenship
 • Email và số điện thoại liên lạc
 • Số bằng lái xe Úc hay hộ chiếu (passport)

Nếu muốn nhờ người quý vị biết, người đã ghi danh đi bầu ở Úc, xác nhận danh tính quý vị cần in mẫu đơn trực tuyến và gửi cho AEC. Quý vị sẽ không hoàn tất được việc ghi danh trực tuyến.

Mẫu đơn ghi danh

Nếu muốn ghi danh bằng mẫu giấy, quý vị có thể:

1. Tải xuống và in mẫu đơn PDF

Xin truy cập trang mạng AEC - AEC website để ghi danh. Chắc chắn việc tải xuống mẫu đơn tiểu bang hay lãnh thổ quý vị đang ở.

2. Lấy mẫu đơn từ bất cứ văn phòng AEC nào hay văn phòng tiểu bang/ lãnh thổ

Hãy nhấp vào đây - here để tìm Văn phòng AEC gần nhất hay gọi số 13 23 26. Nếu muốn gọi bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho AEC theo các số được liệt kê ở đây - here.

3. Xin liên lạc với AEC và yêu cầu gửi mẫu đơn. Xem tại đây - here.

Để ghi danh bằng mẫu đơn, quý vị cần điền vào các thông tin sau:

 • Tên
 • Nơi sinh và ngày sinh
 • Địa chỉ nhà và địa chỉ bưu điện
 • Giấy Citizenship
 • Email và số điện thoại liên lạc
 • Số bằng lái xe Úc HAY số passport HAY nhờ người quen, người đã ghi danh đi bầu ở Úc, ký tên và ghi ngày vào mẫu đơn để xác nhận danh tính của quý vị

Quý vị cần gửi lại mẫu giấy đã điền đầy đủ thông tin cho AEC. Xin nhớ ký tên trước khi gửi trả lại. Quý vị có thể chọn cách trả lại mẫu đơn như sau:

 1. Gửi bưu điện cho AEC
  (không cần tem)
  AEC
  Reply Paid 9867
  [Thành phố thủ đô của quý vị]
 2. Quét (scan) và tải lên (upload) trang mạng
  Hãy truy cập trang mạng AEC tại đây và nhấp vào ‘upload enrolment, change name, or address form’ (tải lên mẫu đơn ghi danh, việc thay đổi tên hay địa chỉ)
 3. Fax
  Hãy tìm chi tiết tại đây - here
 4. Liên lạc với AEC tại địa phương của quý vị
  Xin tìm chi tiết tại đây - here

Phải làm gì nếu quý vị không có địa chỉ thường trú

Nếu quý vị hiện không ở tại một địa chỉ cố định hay thường trú, bạn cần ghi danh bằng cách sử dụng ‘No fixed address enrolment form’ (ghi danh không địa chỉ cố định) tiểu bang hay lãnh thổ quý vị muốn đi bầu. Quý vị có thể tải xuống mẫu đơn tại đây - here.

Hay lấy mẫu đơn ở văn phòng AEC.

Quý vị được yêu cầu ghi một trong những điều sau:

 • địa chỉ nơi đủ điều kiện ghi danh lần sau cùng, hay
 • địa chỉ nơi người thân đã ghi danh, hay
 • nơi sanh, hay
 • nơi được liên lạc chặt chẽ nhất (đối với những ai sinh ra ngoài nước Úc).

Để tìm hiểu thêm các sự lựa chọn ghi danh khác trong những trường hợp đặc biệt, hãy truy cập trang mạng: https://www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment

Việc giữ bí mật địa chỉ của quý vị (‘silent elector’) ('cử tri thầm lặng')

Khi đã ghi danh đi bầu, địa chỉ của quý vị sẽ được đăng trên danh sách công khai (danh sách bầu cử).

Nếu tin rằng việc đăng địa chỉ của mình có thể khiến quý vị hay gia đình mình gặp nguy hiểm, quý vị có thể áp dụng giữ kín địa chỉ của mình bằng cách trở thành 'cử tri im lặng'.

Để xin được trở thành 'cử tri thầm lặng', quý vị cần điền vào đơn xin và gửi lại cho AEC. Quý vị vẫn cần điền vào mẫu đơn ghi danh cũng như đơn xin này.

Quý vị có thể tải xuống mẫu đơn cử tri im lặng của tiểu bang hay vùng lãnh thổ của mình tại đây - here.

Quý vị cần cho biết các thông tin sau:

 • Tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Địa chỉ nhà và địa chỉ bưu điện
 • Email và số điện thoại liên lạc

Quý vị cũng cần phải điền vào ‘statutory declaration’ (“Tờ Khai Hữu Thệ”). Đây là chỗ phải giải thích lý do tại sao quý vị tin rằng việc đăng địa chỉ cư trú có thể khiến quý vị hay gia đình gặp nguy hiểm.

Tờ Khai Hữu Thệ theo luật định là sự khai báo hay tờ chứng nhận chính thức, và quý vị cần tìm một người chứng ký vào mẫu đơn. Nhân chứng này phải làm việc trong một trong những công việc được liệt kê trong mẫu đơn.

Đơn xin trở thành cử tri im lặng của quý vị sẽ được AEC cứu xét và sẽ nhận được thư thông báo nếu được chấp thuận hay không

Cập nhật địa chỉ của quý vị

Quý vị phải thông báo cho AEC mỗi khi chuyển nhà để họ cập nhật địa chỉ của quý vị vào danh sách cử tri. Quý vị có thể thông báo bằng cách theo các bước ghi danh.

Thêm thông tin

Quý vị có thể tìm thêm thông tin cách ghi danh trên trang mạng của AEC, gồm có việc tải xuống AEC Easy English Guide (Hướng Dẫn của AEC) để biết thêm thông tin. AEC cũng có thông tin ghi danh đi bầu bằng các ngôn ngữ khác tại đây - here.