چه رقم ثبت نام کنیم

چه ضرورت دیرین

بلده ثبت نام، باید ثابت کنید که کِی استید. ای کار ره از 3 طریقه انجام دده می تنید"
 

 • شماره لیسانس موتروانی آسترالیایی خوره بدید
 • شماره پاسپورت آسترالیایی خوره بدید
 • از یک نفری که می شناسید پرسان کید، که قبلاً بلده رای ددو د آسترالیا ثبت نام استه، تاکه هویت شیم ره تایید کنه.

ثبت نام کدون آنلاین

می تنید از طریق وب سایت AEC آنلاین ثبت نام کنید.

بله 'Enrol to vote’ (ثبت نام بلده رای ددو) فشار بدید، و باد ازو تمام سوالا ره د هر مرحله قد مالوماتای زیر د باره خود خو جواب بدید:

 • نام
 • جای و تاریخ تولد
 • آدرس پستی و فزیکی خانه شیم
 • شهروندی
 • ایمیل و شماره تلفن تماس
 • شماره لیسانس موتروانی یا پاسپورت آسترالیایی

اگه می خوایید از یک نفری که می شناسید پرسان کید، که قبلاً بلده رای ددو د آسترالیا ثبت نام استه، تاکه هویت شیم ره تایید کنه، باید فورمه آنلاین ره چاپ کیده بلده AEC ریی کنید. شیمو نمی تنید که ثبت نام خوره آنلاین تکمیل کنید.

ثبت نام کیدو قد یک فورمه

اگه می خوایید قد یک فورمه کاغذی ثبت نام کنید، می تنید ازی طریقا انجام بدید:

 1. یک فورمه PDF ره دونلود کیده چاپ کید
  بلده ازی کار د وب سایت AEC بورید. حتماً امو فورمه که بلده ایالت یا قلمروی که زندگی مونید دونلود کید.
 2. یک فورمه ره از دفتر AEC یا دفتر ایالت یا قلمرو بیگرید
  بلده پیدا کدون نزدیکترین دفتر AEC اینجی فشار بدید یا د شماره 13 23 26 زنگ دید. اگه می خوایید د یک زیبون بغیر از انگلیسی تماس بیگرید، می تنید د AEC دشمارایی که اینجی نوشته شده زنگ ده اید..
 3. د AEC زنگ زیده بخوایید که بلده شیم یک فورمه ریی کنه
  اینجی توغ کید.

بلده ازیکه قد یک فورمه ثبت نام کنید، باید مالوماتی زیر ره د باره خو تکمیل کنید:

 • نام
 • جای و تاریخ تولد
 • آدرس پستی و فزیکی خانه شیم
 • شهروندی
 • ایمیل و شماره تلفن تماس
 • شماره لیسانس موتروانی یا پاسپورت آسترالیایی یا اگو کس ره دشته شین که شیموره بشناسه، که از قبل بلده رای ددو د آسترالیا ثبت نام باشه، فورمه ره امضا کده تاریخ ده یه تا که هویت شیم ره تایید کنه.

ازو باد باید فورمه تکمیل شده ره د AEC پس ریی کنید. د یاد شیم باشه که پیش از ریی کدو فورمه ره امضا کنید. از طریقه های زیر انتخاب کیده فورمه ره ریی کیده می تنید:

 1. د AEC پست کید
  (لازم نیه که از یک تمبر استفاده کنید)
  AEC
  Reply Paid 9867
  [مرکز شهر شیم]
 2. اسکن کیده د وب سایت ریی کید
  از وب سایت AEC د اینجی بازدید کید و بله ‘upload enrolment, change name, or address form' (ریی کیدن ثبت نام، تغیر نام، یا فورمه آدرس)  فشار بدید.
 3. فکس
  جزئیات ره اینجی پیدا کید
 4. قد دفتر AEC محلی خو تماس بیگرید
  جزئیات ره اینجی پیدا کید

اگه ادرس دائمی ندشته شید باید چیز کار کنید

اگه د حال حاضر د یک آدرس ثابت یا دائمی زندگی نه نید، باید با استفاده از 'no fixed address enrolment form’ (فورمه ثبت نام بلده آدرس غیر ثابت) ‘ برای ایالت یا قلمروی که می خوایین بلده شی رای بدید ثبت نام کنید. فورمه شی ره می تنید از اینجی دونلود کنید.

یا فورمه شی ره از یک دفتر AEC بیگرید.

از شیمو خاسته خاد شد که بلده یکی از موارد زیر ثبت نام کید:

 • بلده ادرسی که آخرین دفه مستحق ثبت نام بودید، یا
 • بدله آدرسی که اقارب نزدیک شیم ثبت نام استه، یا
 • جایکه تولد شدید، یا
 • د جایی که خیلی از نزدیک ارتباط درید (بلده کسائی که بیرون از آسترالیا تولد شده)

بلده مالومات زیادتر د باره گزینای ثبت نام د شرایط خاص، د
https://www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment مراجعه کید.


مخفی نگاه کدون آدرس شیم (silent elector’)( رای دهنده خاموش)

یکدفه که بلده رای ددو ثبت نام کدید، آدرس شیم د یک لیست عمومی (فهرست انتخاباتی) نشر موشه.

اگه فکر مونید نشر کدون آدرس شیم خود شیم یا فامیل شیم ره د خطر مواجه نه، می تنید درخواست کنید که آدرس شیم ره مخفی نگاه کنه که یک ’ رای دهنده خاموش‘ جور شونید.

بلده درخواست ددون جور شدون یک ’ رای دهنده خاموش‘، باید یک فورمه درخواستی ره تکمیل کیده د دفتر AEC ریی کنید هنوزم لازمه که یک فورمه ثبت نام ره به اضافه ازی فورمه تکمیل کنید.

می تنید یک فورمه رای دهنده خاموش ره از ایالت و قلمرو خود خو از اینجی دونلود کنید.

باید مالومات زیر ره د باره خود خو مهیا کنید:

 • نام
 • تاریخ تولد
 • جنسیت
 • آدرس پستی و فزیکی خانه شیم
 • ایمیل و شماره تلفن تماس

همچنین باید یک 'statutory declaration’ (اظهاریه قانونی)  ره هم تکمیل کنید. ای بلده ازی استه که باید توضیح بدید چره نشر کدون آدرس شیم خود شیم و فامیل شیم ره د خطر مواجه مونه.

اظهاریه قانونی یک بیانیه رسمی یا گواهی استه، و باید یک شاهد پیدا کنید که فورمه ره امضا هم کنه. شاهد باید د یکی از کارایی که د فورمه نوشته شده کار کنه.

درخواستی شیم که یک رای دهنده خاموش باشید توسط AEC د نظر گرفته موشه، و یک خط بلده شیم ریی نه که آیا درخواست شیم قبول شده یا نه.


تازه کدون آدرس شیم

هر دفه که خانه خوره بدل مونید باید AEC ره خبر کنید تاکه اونا آدرس دقیق شیم ره د فهرست انتخاباتی نوشته کنه. ای کار ره می تنید قد انجام ددون مرحلای ثبت نام انجام بدید.


مالومات زیادتر

شیمو می تنید مالومات زیادتر د باره رقم ثبت نام کدو د وب سایت AEC، به شمول دونلود کدون AEC Easy English Guide (رهنمایی آسو انگلیسی AEC ) بلده مالومات زیادتر پیدا کنید. همچنین AEC مالومات د باره ثبت نام رای ددو د دیگه زیبونا د اینجی دیره.