ကဘၣ်ဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤဒ်လဲၣ်

နလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

လၢကဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤအဂီၢ်, နကလိၣ်ပၥ်ဖျါတၢ်အုၣ်သးလၢနမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. နမၤတၢ်အံၤသ့ကျဲအိၣ်၀ဲဒၣ်သ့သၢဘိလီၤ-

 • ဟ့ၣ်လီၤနအီးစထြ့လယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲၤစ့ၤအနီၣ်ဂံၢ်
 • ဟ့ၣ်လီၤနအီးစထြ့လယါလံၥ်ခီကီၢ်အနီၣ်ဂံၢ်
 • မၢပှၤလၢနသ့ၣ်ညါအီၤတဂၤ, လၢအဆဲးနုၥ်လီၤတ့ၢ်လံအမံၤ
  လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤတဂၤ, လၢကတဲလီၤတံၢ်ဘၣ်နဂ့ၢ်နကျိၤအဂီၢ်

တၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤဆူလီကျိၤခိၣ်

နဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤဆူလီကျိၤခိၣ်သ့ခီဖျိ AEC အပှၥ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ.
ဘံးလီၤ ' Enrol to vote (ဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖး)
ဒီး၀ံၤတစုစံးဆၢဘၣ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်တဆီဘၣ်တဆီစုၥ်စုၥ်ဃုၥ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အဖီ

လၥ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤ-

 • မံၤ
 • အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤ
 • လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်လီၢ်ဒီးနီၢ်ခိအိၣ်ဆိးဟံၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ
 • တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိ
 • တၢ်ဆဲးကျိးအံမ့(လ)ဒီးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • နအီးစထြ့လယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲၤစ့ၤမ့တမ့ၢ်လံၥ်ခီကီၢ်အနီၣ်ဂံၢ်

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးမၢပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါ, လၢအဆဲးနုၥ်လီၤတ့ၢ်လံအမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤ,
လၢကမၤလီၤတံၢ်နက့ၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်, နကလိၣ်စဲးကျံးထုးထီၣ်လီကျိၤခိၣ်
အလံၥ်တကွီၢ်တဘ့ၣ်ဒီးဆှၢဃီၤဆူ AEC အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
နကမၤ၀ံၤမၤတဲၥ်နတၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤဖဲလီကျိၤခိၣ်န့ၣ်တသ့၀ဲဘၣ်.

တတၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤဃုၥ်ဒီးလံၥ်တကွီၢ်တခါ

နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤဃုၥ်ဒီးစးခိအလံၥ်တကွီၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်, နမၤသ့ကမ့ၢ်ဒ်-

၁. ထုးထီၣ်လံၥ်တကွီၢ်လၢလီကျိၤခိၣ်၀ံၤစဲးကျံးထုးထီၣ်ဘၣ် PDF အလံၥ်တကွီၢ်

တဘ့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ် လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ AEC အပှၥ်ယဲၤ

လၢကမၤတၢ်အံၤ

အဂီၢ်တက့ၢ်. မၤလီၤတံၢ်ဒ်သိးနကထုးထီၣ်လံၥ်တကွီၢ်လၢလီကျိၤခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤ

လၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်လၢနအိၣ်လၢ

အပူၤတဘ့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

၂. လဲၤဟံးန့ၢ်ဘၣ်လံၥ်တကွီၢ်အံၤလၢ AEC အ၀ဲၤဒၢးတဖျၢၣ်လၢ်လၢ်

မ့တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်/ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အ၀ဲၤဒၢးန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

ဘံးလီၤဘၣ် ဖဲအံၤ လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်န AEC အ၀ဲၤဒၢးလၢအဘူးကတၢၢ်မ့တမ့ၢ်ကိး

ဘၣ် ၁၃ ၂၃ ၂၆ တက့ၢ်. နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကိးကျိၥ်လၢအါန့ၢ်အဲကလံးအကျိၥ်န့ၣ်, နကိးနဲ

AEC ဖဲနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤဖဲအံၤ သ့၀ဲလီၤ.

၃. ဆဲးကျိး AEC ဒီးသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢကဆှၢန့ၢ်နၤလံၥ်တကွီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ကွၢ်ဘၣ်ဖဲအံၤတက့ၢ်.

လၢတၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤဆူလီကျိၤခိၣ်အဂီၢ်,

နကလိၣ်မၤပှဲၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဖီလၥ်အံၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤ-

 • မံၤ
 • အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤ
 • လံၥ်ပရၢတၢးတၢ်လီၢ်ဒီးနီၢ်ခိအိၣ်ဆိးဟံၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ
 • တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိ
 • တၢ်ဆဲးကျိးအံမ့(လ)ဒီးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်
 • နအီးစထြ့လယါတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လဲၤစ့ၤမ့တမ့ၢ်လံၥ်ခီကီၢ်အနီၣ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်
  မၢပှၤလၢနသ့ၣ်ညါတဂၤ, လၢအဆဲးနုၥ်လီၤတ့ၢ်လံအမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲအီးစထြ့လယါအပူၤ, ဆဲးလီၤအမံၤဒီးမုၢ်နံၤလၢလံၥ်တကွီၢ်အပူၤဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲနက့ၢ်ပနီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

၀ံၤတစုနကဘၣ်ဆှၢကဒါက့ၤလံၥ်တကွီၢ်တဘ့ၣ်လၢနမၤပှဲၤအီၤဆူ AEC အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢနကဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢလံၥ်တကွီၢ်အပူၤတချုးနက့ၤဆှၢကဒါအီၤဒံးန့ၣ်တက့ၢ်.

နဃုထၢလၢကဘၣ်ဆှၢကဒါက့ၤလံၥ်တကွီၢ်အံၤဒ်လၢကျဲဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်အံၤအသိး-

၁. ဆှၢဘၣ်ဆူ AEC အအိၣ်

(နတလိၣ်သူတၢ်ဂီၤခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်)
AEC
Reply Paid 9867
(န၀့ၢ်)

၂. စကဲ(န)ဒီးတီၣ်ထီၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အလိၤ

လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ AEC အပှၥ်ယဲၤသန့အပူၤၤဖဲအံၤ ဒီးဘံးလီၤ ‘upload enrolment, change name, or address form’ (တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤ, ဆီတလဲမံၤ, မ့တမ့ၢ်လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးအလံၥ်တကွီၢ်)

၃. ဖဲး(စ) 

ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်ဖဲအံၤ

၄. ဆဲးကျိးဘၣ်နလီၢ်က၀ီၤ AEC အ၀ဲၤဒၢး

ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်ဖဲအံၤ

နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢနအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအီၤတခါ

မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်တခီကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်

နမ့ၢ်တအိၣ်ဖဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢနအိၣ်ထီဘိမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအီၤတခါဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤသူ၀ဲဒၣ်' (No fixed address enrolment form)’

‘တၢ်လီၢ်လၢတမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဘၣ်အလံၥ်တကွီၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်

လၢနအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. နထုးန့ၢ်လံာ်တကွီၢ်ဒိဖဲအံၤသ့လီၤ-

https://www.aec.gov.au/Enrolling_to_vote/Special_Category/no-fixed-address.htm

မ့တမ့ၢ်နလဲၤမၤန့ၢ်လံၥ်တကွီၢ်အံၤလၢ AEC အ၀ဲၤဒၢးန့ၣ်သ့၀ဲလီၤ.

နကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်နၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အဖီလၥ်အသိးအံၤတခါခါ-

 • နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲနဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤသ့လၢအလီၢ်ခံတဘျီအဂီၢ်, မ့တမ့ၢ်
 • လီၢ်အိၣ်ဆိးထံဖဲနဘူးနတံၢ်အဘူးကတၢၢ်ဒီးနၤတဂၤဆဲးနုၥ်လီၤအမံၤ, မ့တမ့ၢ်
 • နအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲလဲၣ်, မ့တမ့ၢ်
 • နတၢ်ဘျးစဲအဘူးကတၢၢ်မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်(ပှၤလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်
  ထီၣ်လၢအီးစထြ့လယါအချၢတဖၣ်)

လၢကဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤအတၢ်ဃုထၢလၢတၢ်အိၣ်

သးလီၤဆီအဖီခိၣ်အဂီၢ်- ကွၢ်ဘၣ် https://www.aec.gov.au/enrol/#specialenrolment

ပၥ်ဘၣ်နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ 'silent elector' (ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢတၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်အပူၤတဂၤ)

တုၤမ့ၢ်နဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်တစု, နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးန့ၣ်တၢ်ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤ

အီၤဖဲကမျၢၢ်အမံၤစရီအပူၤ(တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးစရီ) န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်နၥ်လၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးအံၤကပၥ်နၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်

သ့၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်တခီ, နပတံထီၣ်လၢတၢ်ကပၥ်နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢတၢ်ခူသူၣ်ခီဖျိကဲထီၣ်'ပှၤ

ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤတဂၤ' သ့၀ဲလီၤ.

ဒ်သိးကပတံထီၣ်လၢကကဲထီၣ် 'ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤတဂၤ'ကသ့အဂီၢ်, နကဘၣ်မၤပှဲၤတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်အလံၥ်တကွီၢ်ဒီးဆှၢကဒါက့ၤအီၤဆူ AEC န့ၣ်လီၤ. နကလိၣ်ဘၣ်မၤ

ပှဲၤဒံးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသၣ်အလံၥ်တကွီၢ်ဃုၥ်ဒီးလံၥ်ပတံထီၣ်တခါအံၤန့ၣ်လီၤ.

နထုးန့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢတၢ်ဘှ့ၣ် တၢ်ဘှီၣ်အပူၤအလံၥ်တကွီၢ်လၢနကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အဂီၢ်အံၤ

သ့၀ဲဖဲအံၤလီၤ.

နကလိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အဖီလၥ်တဖၣ်အံၤဘၣ်ဃးဒီးန-

 • မံၤ
 • အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤ
 • တၢ်ကဲမုၣ်ခွါ
 • လီၢ်အိၣ်ဆိးထံးလၢတၢ်ဆှၢလံၥ်ပရၢဒီးအိၣ်ဆိးအဂီၢ်
 • တၢ်ဆဲးကျိးအံမ့(လ)ဒီးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်

နကလိၣ်ဘၣ်မၤပှဲၤစ့ၢ်ကီး ‘statutory declaration’) (တၢ်တဲဖျါထီၣ်လၢဖိးသဲစးအ

ဖီခိၣ်လံၥ်တကွီၢ်) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဖဲနကဘၣ်တဲဖျါအဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤအဃိ

နနၥ်နဲလၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးအံၤကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်လၢနၤဒီးန

ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဲဖျါထီၣ်လၢဖိးသဲစးတခါမ့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်ပာ်ဖျါဖိးသဲစး မ့တမ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတခါ ဒီးနကလိၣ်ဘၣ်ပှၤအုၣ်သးလၢနဂီၢ်တဂၤလၢကဆဲးလီၤအမံၤလၢလံၥ်

တကွီၢ်ပူၤအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအုၣ်သးတဂၤအံၤကဘၣ်ဖံးမၤတၢ်ဒ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအစရီလၢတၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်အီၤဖဲလံၥ်တကွီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိလၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤတဂၤအဂီၢ်အံၤ AEC ကဘၣ်ဆိမိၣ်န့ၢ်နဂီၢ်, ဒီးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံၥ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢကဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢတၢ်တူၢ်လိၥ်

အီၤသ့တသ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့နလီၢ်အိၣ်ဆိးထံး

နကဘၣ်တဲဘၣ် AEC တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲနသုးအိၣ်ဟံၣ်ဃီဒ်သိးပကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့၀ဲနလီၢ်အိၣ်ဆိးထံးဖဲတၢ်

ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအမံၤစရီအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.နမၤတၢ်အံၤသ့ခီဖျိလူၤပိၥ်ထွဲတၢ်မၤအပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်

နထံၣ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကဘၣ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤဖဲ AEC အပှၥ်ယဲၤဒ်လဲၣ်,
ပၣ်ဃုၥ်တၢ်ထုးန့ၢ် AEC Easy English Guide (AEC အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအညီတဘိလၢအဲကလံးကျိၥ် ) လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်သ့လီၤ. AEC စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤလၢကဟ့ၣ်တၢ်
ဖးအဂီၢ်လၢကျိၥ်အဂၤတဖၣ်ဖဲအံၤန့ၣ်လီၤ.